Οικονομική Επιτροπή | 13η συνεδρίαση 28 Μαρτίου 2023

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 13/2023)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε έκτακτη διά περιφοράς συνεδρίαση, με ενημέρωση και ψηφοφορία των μελών μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.:41628/14.07.2022 (ΦΕΚΒ ́3734/14.07.2022) και τη με αριθμό 374/39135/30.05.2022 (ΑΔΑ:ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την 28/3/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Το κατεπείγον της συνεδρίασης έγκειται, το γεγονός ότι δεν μπορεί ο Δήμος να προβεί σε υπογραφή Σύμβασης Παροχής υπηρεσιών ασφάλισης οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Μαραθώνος του ανοικτού διαγωνισμού με α.α. συστήματος 181673, λόγω του ότι υπεβλήθη η με ΓΑΚ 405/24-03-2023 Προδικαστική Προσφυγή του οικονομικού φορέα ΑΕΕΓΑ «Η ΕΘΝΙΚΗ» κατά της με αριθ. 51/2023 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αναδείχθηκε ως ο οριστικός ανάδοχος του ανωτέρω διαγωνισμού η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Μον. Α.Ε.Γ.Α.. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη ότι 28-03-2023 λήγει η Σύμβαση Παροχής υπηρεσιών ασφάλισης οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Μαραθώνος του προηγούμενου έτους (αριθ. πρωτ. 8231/27-04-2022, ΑΔΑΜ 22SYMV010459552), όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμό 20/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (αριθ. πρωτ. 4518/28-02-2023, ΑΔΑΜ 23SYMV012202648), θα μείνουν ανασφάλιστα τα οχήματα του Δήμου κατά παράβαση του π.δ. 237 ΦΕΚ Α’ 110/18.07.1986.

  1. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την υπηρεσία με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Μαραθώνος».

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •