Οικονομική Επιτροπή | 13η συνεδρίαση 5 Μαΐου 2022

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 13/2022)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 05/05/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00πμ, ρητά διευκρινίζεται ότι η παρούσα συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς (άρθρο 67 παρ. 5 και άρθρο 167 παρ. 1 του Ν. 3852/10) σε εφαρμογή της από 25-2-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού» (ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020) και της από 11/3/20 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55τ.Α) «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρακτικών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την προμήθεια τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου του Δήμου Μαραθώνος και των νομικών του προσώπων και την ανάδειξη προσωρινών αναδόχων.
 2. Λήψη απόφασης περί της έγκρισης κάλυψης μιας (1) κενής οργανικής θέσης ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας στο Δήμο Μαραθώνος, με την έκδοση ανακοίνωσης-πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη ενός ΔΕ Δημοτικού Αστυνόμου.
 3. Λήψη απόφασης για έγκριση χορήγησης παράτασης συμβατικού χρόνου για την υπ’ αρ. 3941/28-02-2022 σύμβαση προμήθεια μεταλλικών κάδων απορριμμάτων και πλαστικών κάδων απορριμμάτων ανακύκλωσης δήμου Μαραθώνος.
 4. Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση τακτικού μέλους της επιτροπής «Επιτροπή παραλαβής, ελαστικών, ανταλλακτικών και υλικών συντήρησης οχημάτων, εργασιών επισκευής αυτών, κ.λπ. συναφών ειδών και συναφών υπηρεσιών σε ιδιωτικό συνεργείο»
 5. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθ. 2/2022 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα 5ο Μονομελές).
 6. Λήψη απόφασης για το αίτημα αναπροσαρμογής τιμών για την από 11/5/21 ΑΠ 8223 σύμβαση προμήθειας φωτοτυπικού χαρτιού.
 7. Λήψη απόφασης για την Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Μαραθώνος», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».
 8. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς πέντε Η/Υ για το 1ο Γυμνάσιο Νέας Μάκρης από την εταιρεία MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY GREECE S.A.
 9. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 131.712,94€ ως συμπληρωματική κατανομή μηνός Απριλίου από ΚΑΠ έτους 2022.
 10. Λήψη απόφασης για τον ορισμό συμβολαιογράφου για την σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης δανειστικού συμβολαίου μεταξύ Δήμου Μαραθώνος και Τ.Π.Δ.
 11. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ένταξης του έργου με τίτλο «Ανάπλαση κέντρου Νέας Μάκρης από το προγραμμα Αντώνης Τρίτσης ποσού 9.836.886,85€
 12. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων Περί προσφυγής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την προμήθεια με τίτλο «THE CARGO PROJECT: ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» κατόπιν της αριθ. Δ95/2021 σύμφωνης γνώμης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.»
 13. Λήψη απόφασης για τη συμμόρφωση του Δήμου Μαραθώνος με τη με αριθμό Σ581/2022 Απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ, περί εξέτασης της με ΓΑΚ ΑΕΠΠ 1384/12.07.2021 Προδικαστικής Προσφυγής του οικονομικού φορέα με την επωνυμία “ECOLIGHT ΜΑΦΡΕΔΟΣ Δ. & ΣΙΑ Ε.Ε.”, για την Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λοιπού εξοπλισμού του Δήμου Μαραθώνος του Δήμου Μαραθώνος και την ανάδειξη οριστικού αναδόχου.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •