Οικονομική Επιτροπή | 14η συνεδρίαση 2 Απριλίου 2021

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 14/2021)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 26/04/2021 ημέρα Μ. Δευτέρα και ώρα 13:30μμ, ρητά διευκρινίζεται ότι η παρούσα συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς (άρθρο 67 παρ. 5 και άρθρο 167 παρ. 1 του Ν. 3852/10) σε εφαρμογή της από 25-2-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού» (ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020) και της από 11/3/20 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55τ.Α) «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (ΠΑγΟ), και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους (ΕΑγΟ) περιόδου 2021-2022»
 2. Λήψη απόφασης για ατελώς παραχώρηση πέραν του αναλογούντος πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου
 3. Λήψη απόφασης για την κατάρτιση όρων δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού στην θέση παραλία Μαραθώνα με εμβαδό 49,50 τμ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠOΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ 10 τμ της Δημοτικής ενότητας Μαραθώνα, σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης»
 4. Λήψη απόφασης για την επιβολή του περιβαλλοντικού τέλους στο τιμολόγιο ύδρευσης
 5. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού στην θέση παραλία Μαραθώνα με εμβαδό 498,86 τμ για ΟΜΠΡΕΛΕΣ –ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ της Δημοτικής ενότητας Μαραθώνα.
 6. Λήψη απόφασης για την έγκριση της αυτοδίκαιης παράτασης μίσθωσης του Δημοτικού κτιρίου( Δημαρχείου) της Κοινότητας Μαραθώνος
 7. Λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 130.000,00€ από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με την υπ.αρ.30213/19-4-2021 (ΑΔΑ:ΨΖΚΨ46ΜΤΛ6-7ΤΜ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για χρηματοδότηση του Δήμου Μαραθώνα Νομού Αττικής για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες(ΣΑΕ 055).
 8. Λήψη απόφασης για αποδοχή ένταξης πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίων Δ.Ε. Βαρνάβα Δήμου Μαραθώνος» με κωδικό ΟΠΣ 5071429» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» συνολικού ποσού 345.000,00€
 9. Λήψη απόφασης για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για τέλη βιντεοσκόπησης υπέρ του ταμείου Αρχαιολογικών χώρων και απαλλοτριώσεων, και ορισμός υπόλογου.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •