Οικονομική Επιτροπή | 14η συνεδρίαση 24ης Απριλίου 2020

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση  Συνεδρίασης  Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 14/2020)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμου Μαραθώνος  σας καλεί σε συνεδρίαση  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 28/04/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ., ρητά διευκρινίζεται ότι η παρούσα συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς (άρθρο 67 παρ. 5 και άρθρο 167 παρ. 1 του Ν. 3852/10) σε εφαρμογή της από 25-2-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού» (ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020) και της από 11/3/20 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55τ.Α) «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

  1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης του Συνοπτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπά υλικά γραφείων του Δήμου Μαραθώνος και της Ε΄Κατασκήνωσης.
  2. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της προμήθειας ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των μεταφορικών μέσων και λοιπών μηχανημάτων του Δήμου Μαραθώνος
  3. Λήψη  απόφασης για τη έγκριση της μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και δαπέδων ασφαλείας για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Μαραθώνος.

Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού  Νο 3, της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την προμήθεια καινούργιου υδροφόρου οχήματος και την ανάδειξη οριστικού αναδόχου.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •