Οικονομική Επιτροπή | 15η συνεδρίαση 11 Μαΐου 2021

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 15/2021)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 11/05/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30μμ, ρητά διευκρινίζεται ότι η παρούσα συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς (άρθρο 67 παρ. 5 και άρθρο 167 παρ. 1 του Ν. 3852/10) σε εφαρμογή της από 25-2-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού» (ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020) και της από 11/3/20 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55τ.Α) «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για κατάρτιση όρων διενέργειας ανοικτής –φανερής- προφορικής δημοπρασίας για την εκποίηση και απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Μαραθώνος.
 2. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 55.300,00€ από πιστώσεις ΥΠΕΣ (2η κατανομή 2021) για κάλυψη λειτουργικών δαπανών.
 3. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 64.957,50€ από πιστώσεις ΥΠΕΣ , 1η,2η &3η μηνιαία τακτική επιχορήγηση έτους 2021 για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων
 4. Λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 61.838,16€ από πιστώσεις ΥΠΕΣ για καταβολή μισθωμάτων σχολικών μονάδων, καθώς και των υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν σύμφωνα με το Ν.3852/2010 για τη χρονική περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2021
 5. Λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 92.800,00€ από πιστώσεις ΥΠΕΣ για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.
 6. Λήψη απόφασης για την διαγραφή η μη προσαυξήσεων από βεβαιωμένους καταλόγους ύδρευσης
 7. Λήψη απόφασης για την διαγραφή ή μη ποσών από βεβαιωμένους καταλόγους ύδρευσης
 8. Λήψη απόφασης για απόφασης για την 3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2021
 9. Λήψη απόφασης για αποδοχή τροποποίησης της με αρ.29931/7-9-2017 απόφασης χρηματοδότησης του Δήμου από πιστώσεις ΥΠΕΣ (ΣΑΕ055)και εξειδίκευση διάθεσης της πίστωσης ποσού 60.000,00€
 10. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ’ αρ. 6622/15-04-2021 Σύμβασης Προμήθειας Συστημάτων Τεχνολογίας Πληροφορικής έτους 2020.
 11. Λήψη απόφασης για την έγκριση χορήγησης παράτασης συμβατικού χρόνου για την υπ’ αρ. 1120/25-01-2021 σύμβαση παροχής υπηρεσιών υλοποίησης και εξοπλισμού στο πλαίσιο της δράσης«WiFi4EU – ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ» στο Δήμο Μαραθώνος, Αρ. Δράσης 1-2018/001462-001911.
 12. Λήψη απόφασης για την αποδοχής ποσού 249.292,35€ απο πιστώσεις ΥΠΕΣ Ε’ Κατανομή έτους 2021
 13. Λήψη απόφασης για την έγκριση εντάλματος προπληρωμής για την αποστολή λογαριασμών ύδρευσής και ορισμός υπολόγου.
 14. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για τις εργασίες καθαρισμού – συντήρησης κοινόχρηστων χώρων πρασίνου και Ε΄& Δ΄ Κατασκήνωσης.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •