Οικονομική Επιτροπή | 15η συνεδρίαση 20 Μαΐου 2022

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 15/2022)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 20/05/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30πμ, ρητά διευκρινίζεται ότι η παρούσα συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς (άρθρο 67 παρ. 5 και άρθρο 167 παρ. 1 του Ν. 3852/10) σε εφαρμογή της από 25-2-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού» (ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020) και της από 11/3/20 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55τ.Α) «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για προαιρετική μείωση των τελών κοινόχρηστου χώρου έτους 2022.
 2. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς 2.000€ για την κατασκευή κράσπεδου – πεζοδρομίου στον οικισμό Νέου Βουτζά από την εταιρεία Καραμπίνης Medical A.E.
 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την «Προμήθεια ενός καινούργιου σχολικού λεωφορείου μεταφοράς νηπίων για τις ανάγκες των βρεφονηπιακών – παιδικών σταθμών του Δήμου Μαραθώνος».
 4. Λήψη απόφασης για την έγκριση ελέγχου υλοποίησης Δ’ τριμήνου προϋπολογισμού 2021.
 5. Λήψη απόφασης για την έγκριση ελέγχου υλοποίησης Α’ τριμήνου προϋπολογισμού 2022.
 6. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς της δαπάνης ενοικίασης περιπτέρων Για την διεξαγωγή του 3ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ εκτιμώμενου κόστους 7.770,00 € (πλέον ΦΠΑ) από την ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ
 7. Λήψη απόφασης επί της Αίτησης με αριθμ πρωτ. 2875/14-02-22 του Χ.Μ. περί αποζημίωσης που προκλήθηκε από επισκευή αγωγού ύδρευσης του Δήμου Μαραθώνος (περιοχή Βρανάς)
 8. Λήψη απόφασης περί άσκησης πρόσθετων λόγων ακύρωσης – διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου.
 9. Λήψη απόφασης περί άσκησης ενδίκων βοηθημάτων – διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου
 10. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 58.080,00€ από ΚΑΠ 2022 (Β΄ κατανομή) για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων
 11. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 265.736,63€ από τους ΚΑΠ (Ε’ κατανομή 2022)
 12. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 172.557,00€ ως επιχορήγηση από τους ΚΑΠ έτους 2022 για την κάλυψη δαπανών Ναυαγοσωστικής κάλυψης.
 13. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 141.058,80 ως επιχορήγηση Δήμων για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις Δομές ΚΔΑΠ.
 14. Λήψη απόφασης για την 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Μαραθώνος.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •