Οικονομική Επιτροπή | 15η συνεδρίαση 3 Απριλίου 2023

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 15/2023)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε έκτακτη διά περιφοράς συνεδρίαση, με ενημέρωση και ψηφοφορία των μελών μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.:41628/14.07.2022 (ΦΕΚΒ ́3734/14.07.2022) και τη με αριθμό 374/39135/30.05.2022 (ΑΔΑ:ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την 07/4/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 μ.μ., προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Το κατεπείγον της συνεδρίασης έγκειται:

Α) Με την υπ’ αριθμ. 89519/23-12-2022 (ορθή επανάληψη – ΑΔΑ:6ΣΩΣ46ΜΤΛ6-ΦΘΡ) Κοινή Απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών εντάχθηκε η Πράξη “Βελτίωση οδικής Ασφάλειας στο οδικό δίκτυο Δήμου Μαραθώνος”, συνολικού προϋπολογισμού 2.800.000,00 Ευρώ, στο «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας» | Δράση 16631 «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Σύμφωνα με την εν λόγω Απόφαση Ένταξης ο Δήμος Μαραθώνος θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τις διαδικασίες ανάδειξης οριστικού αναδόχου και ανάθεσης της σύμβασης της Πράξης “Βελτίωση οδικής Ασφάλειας στο οδικό δίκτυο Δήμου Μαραθώνος” έως τις 30/06/2023.

Β) Προκειμένου να ολοκληρωθούν, το συντομότερο δυνατόν, οι διαδικασίες ανάδειξης οριστικού αναδόχου και ανάθεσης της σύμβασης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ», δεδομένου του γεγονότος ότι η παρούσα διαγωνιστική διαδικασία ξεκίνησε στις 27/10/2022 (Άγονος Διαγωνισμός) και οι υπό ανάθεση μελέτες είναι απαραίτητες για τη λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων πυροπροστασίας στα εκπαιδευτήρια του Δήμου Μαραθώνος.

  1. Λήψη απόφασης για την έγκριση του Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου ,“ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ”
  2. Λήψη απόφασης για την έγκριση του Πρακτικού IΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού και κήρυξη προσωρινού Αναδόχου στο πλαίσιο του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με ΑΣ ΕΣΗΔΗΣ 195339 για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ»._

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •