Οικονομική Επιτροπή | 15η συνεδρίαση 6ης Μαϊου 2020

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση  Συνεδρίασης  Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 15/2020)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμου Μαραθώνος  σας καλεί σε συνεδρίαση  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 06/05/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 μ.μ., ρητά διευκρινίζεται ότι η παρούσα συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς (άρθρο 67 παρ. 5 και άρθρο 167 παρ. 1 του Ν. 3852/10) σε εφαρμογή της από 25-2-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού» (ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020) και της από 11/3/20 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55τ.Α) «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

 1. Λήψη απόφασης για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού Α΄ Τριμήνου 2020 σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010 άρθρο 72.
 2. Λήψη απόφασης για την 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Μαραθώνος.
 3. Λήψη  απόφασης για τη διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους.
 4. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων του Δήμου Μαραθώνος για το έτος 2020.
 5. Λήψη απόφασης για την επικαιροποίησης  μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου “Αντικατάσταση χλοοτάπητα γηπέδου στο Δήμο Μαραθώνα”.

Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Μαραθώνος  και την κατακύρωση στον οριστικό ανάδοχο.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •