Οικονομική Επιτροπή | 16η συνεδρίαση 19ης Μαϊου 2020

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση  Συνεδρίασης  Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 16/2020)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμου Μαραθώνος  σας καλεί σε συνεδρίαση  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 19/05/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ., ρητά διευκρινίζεται ότι η παρούσα συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς (άρθρο 67 παρ. 5 και άρθρο 167 παρ. 1 του Ν. 3852/10) σε εφαρμογή της από 25-2-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού» (ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020) και της από 11/3/20 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55τ.Α) «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης, τρόπου εκτέλεσης και όρων διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου με τίτλο “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΕΤΩΝ 2020-2021”.
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση Όρων Διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ”
 3. Λήψη  απόφασης για τη έγκριση ή μη του Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την κατακύρωση του Διαγωνισμού του έργου “ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε΄ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018”
 4. Λήψη απόφασης για την παράταση απόδοσης του εντάλματος για  πληρωμή φωτοτυπιών της Νομικής Υπηρεσίας.
 5. Λήψη απόφασης για την απόδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών λογαριασμών ύδρευσης  και απαλλαγή υπόλογου.
 6. Λήψη απόφασης για την απόδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την παραλαβή από την Κτηματική Υπηρεσία Αθηνών-Ανατολικής Αττικής – Τμήμα Αιγιαλού Παραλίας, επικυρωμένα αντίγραφα των χαρτών του Αιγιαλού εντός των ορίων του Δήμου Μαραθώνος και απαλλαγή υπόλογου.
 7. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού Νο1, της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου του Δήμου Μαραθώνος και της Ε΄ κατασκήνωσης (προσωρινός ανάδοχος).
 8. Λήψη απόφασης για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την  προμήθεια χρωμάτων για την συντήρηση σχολικών κτιρίων και κοινοχρήστων χώρων.
 9. Λήψη απόφασης για την έγκριση της 324/2020 Απόφασης Δημάρχου.
 10. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 4 μηνών για κάλυψη αναγκών στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού.
 11. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Πολιτιστικού και Κοινωφελούς Έργου ΑΙΓΕΑΣ για εργασίες πρασίνου στις πυρόπληκτες περιοχές.
 12. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της προμήθειας επιδαπέδιων φωτιστικών σωμάτων Δήμου Μαραθώνος.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •