Οικονομική Επιτροπή | 16η συνεδρίαση 2 Ιουνίου 2022

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 16/2022)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 2/06/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30πμ, ρητά διευκρινίζεται ότι η παρούσα συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς (άρθρο 67 παρ. 5 και άρθρο 167 παρ. 1 του Ν. 3852/10) σε εφαρμογή της από 25-2-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού» (ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020) και της από 11/3/20 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55τ.Α) «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την διαγραφή ή μη κυρίων οφειλών /προσαυξήσεων από χρηματικούς καταλόγους ύδρευσης
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2022 του ΝΠΔΔ «Τετράπολις» Δήμου Μαραθώνος.
 3. Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση οδικού δικτύου Δήμου Μαραθώνος ετών 2022-2023».
 4. Λήψη απόφασης για την απόδοση του εντάλματος προπληρωμής για τις δαπάνες της μετάβασης της Διευθύντριας Ο.Υ. κας Ά. Λ.-Σ. (κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού-Οικονομικού με βαθμό Α΄), και της Προϊσταμένης Ταμειακής Υπηρεσίας Ο.Υ. κας Α. Φ. (κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού με βαθμό Α΄) στην Ξάνθη, για την συμμετοχή τους στο Επιστημονικό Συνέδριο ΟΤΑ με θέμα Επενδυτικός – Αναπτυξιακός Προγραμματισμός & Διοίκηση Οικονομικών Αξιών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, και απαλλαγή υπολόγου.
 5. Λήψη απόφασης για την καταβολή ή μη επιδόματος στέγασης κατόπιν αιτήματος της Χ. Χ.
 6. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ένταξης πράξης Δήμου Μαραθώνος στο πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ στο πλαίσιο της πρόσκλησης σύνταξης / επικαιροποίησης γενικών σχεδίων ύδρευσης και σύνταξης / επικαιροποίησης σχεδίων ασφάλειας νερού.
 7. Λήψη απόφασης για την έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Μαραθώνος και Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε. – Αναπτυξιακός οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 8. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά του με αριθ. 23517/2022 Πρωτοκόλλου Επιβολής Ειδικής Αποζημίωσης του Δασάρχη Πεντέλης.
 9. Λήψη απόφασης επί της με αριθ. πρωτ. αίτησης του 3714/2019 του Θεοδ. Μ. του Στ. περί εξωδικαστικού προσδιορισμού αποζημίωσης λόγω υπέρμετρης ρυμοτόμησης Γ.Κ.
 10. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια ελαστικών οχημάτων & μηχανημάτων έργου»
 11. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση – παράταση μίσθωσης σχολικής μονάδας Λυκείου Μαραθώνος.
 12. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση – παράταση μίσθωσης σχολικής μονάδας Νηπιαγωγείου Ανατολής.
 13. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας διαδικασιών διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την «Μίσθωση μηχανημάτων οδοποιίας για την διάστρωση ασφαλτικού ξύσματος σε χωματόδρομους του Δήμου Μαραθώνος»._

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •