Οικονομική Επιτροπή | 16η συνεδρίαση 25 Μαΐου 2021

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 16/2021)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε έκτακτη συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 19/05/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30μμ, ρητά διευκρινίζεται ότι η παρούσα συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς (άρθρο 67 παρ. 5 και άρθρο 167 παρ. 1 του Ν. 3852/10) σε εφαρμογή της από 25-2-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού» (ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020) και της από 11/3/20 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55τ.Α) «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Το κατεπείγον της συνεδρίασης έγκειται στο γεγονός ότι ο Δήμος μας πρόκειται να υποβάλει σχετική πρόταση στο πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”, στην πρόσκληση ΑΤ04 «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων». Η υποβολή προτάσεων μπορεί να γίνει έως 31-5-2021 και απαιτείται από τους όρους της Πρόσκλησης να έχει γίνει αποδοχή των όρων της, καθώς και να συγκροτηθεί σχετική επιτροπή διερεύνησης τιμών, η οποία διεξάγει και την αναγκαία έρευνα αγοράς, ώστε στη συνέχεια να ολοκληρωθεί η σχετική μελέτη και πρόταση, το Τεχνικό Δελτίο και το Αίτημα του Δήμου, μαζί με τα υπόλοιπα αναγκαία έγγραφα τεκμηρίωσης. Καθώς λοιπόν το χρονοδιάγραμμα είναι ασφυκτικό και λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν θα πρέπει να προχωρήσουμε στη λήψη της σχετικής απόφασης και αμέσως μετά να προχωρήσουμε στις υπόλοιπες απαιτούμενες ενέργειες, έως την υποβολή της πρότασης του Δήμου μας.

 1. Λήψη απόφασης για:
 • Την αποδοχή των όρων της πρόσκλησης ΑΤ04 με τίτλο «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» του χρηματοδοτικού προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον»
 • Την υποβολή πρότασης του Δήμου Μαραθώνος στην πρόσκληση ΑΤ04 με τίτλο «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» του χρηματοδοτικού προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον»
 • Τον ορισμό επιτροπής διερεύνησης τιμών για την υποβολή πρότασης στην πρόσκληση ΑΤ04
 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •