Οικονομική Επιτροπή | 16η συνεδρίαση 26 Απριλίου 2023

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 16/2023)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε διά περιφοράς συνεδρίαση, με ενημέρωση και ψηφοφορία των μελών μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.:41628/14.07.2022 (ΦΕΚΒ ́3734/14.07.2022) και τη με αριθμό 374/39135/30.05.2022 (ΑΔΑ:ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την 26/4/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30μ.μ., προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά των με αριθμ,1280/2023 και 152/2023 Αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 30 μονομελές)
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση και Παραλαβή των Παραδοτέων, του Σταδίου Ά του Έργου «Υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού Δήμου Μαραθώνος»
 3. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 64.957,50€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους ως 1η, 2η και 3η μηνιαία κατανομή έτους 2023.
 4. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 288.844,16€ από πιστώσεις ΥΠΕΣ, Δ’ τακτική επιχορήγηση ΚΑΠ έτους 2023.
 5. Λήψη απόφαση για την έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την Προμήθεια οικοδομικών υλικών & ασφάλτου για κοινοχρήστους χώρους – εκτέλεση και συντήρηση μικρών έργων και την ανάδειξη οριστικού αναδόχου.
 6. Λήψη απόφαση για την ανανέωση της σύμβασης με την εταιρεία ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε. για την διέλευση των οχημάτων του Δήμου από την ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •