Οικονομική Επιτροπή | 16η συνεδρίαση 30 Μαΐου 2022

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 16/2022)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε έκτακτη συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 και άρθρο 28 την 30/5/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30μμ, ρητά διευκρινίζεται ότι η παρούσα συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς (άρθρο 67 παρ. 5 και άρθρο 167 παρ. 1 του Ν. 3852/10) σε εφαρμογή της από 25-2-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού» (ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020) και της από 11/3/20 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55τ.Α) «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Το κατεπείγον της συνεδρίασης έγκειται στο ότι η περίοδος υποχρέωσης των φορέων διαχείρισης λουτρικών εγκαταστάσεων για ναυαγοσωστική κάλυψη, όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 του ΠΔ 71/2020 (Α’ 166), ξεκινάει από 1η Ιουνίου έως και 30 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την περίπτωση (γ) της παραγράφου 11 του άρθρου 15 του ν.2743/1999 (Α’ 211), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του ν.4676/2020 (Α’ 67). Οι παραβάτες υπόκεινται σε κυρώσεις και τους επιβάλλονται πρόστιμα σύμφωνα με το άρθρο 17 του ανωτέρω ΠΔ.

  1. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την «Παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Μαραθώνος έτους 2022» και συγκεκριμένα για την Ομάδα Α (χρονικό διάστημα από 01-06-2022 έως 17-06-2022).

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •