Οικονομική Επιτροπή | 17η συνεδρίαση 26ης Μαϊου 2020

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση  Συνεδρίασης  Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 17/2020)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμου Μαραθώνος  σας καλεί σε συνεδρίαση  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 26/05/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ., ρητά διευκρινίζεται ότι η παρούσα συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς (άρθρο 67 παρ. 5 και άρθρο 167 παρ. 1 του Ν. 3852/10) σε εφαρμογή της από 25-2-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού» (ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020) και της από 11/3/20 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55τ.Α) «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της προμήθειας ελαστικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Μαραθώνος
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των μεταφορικών μέσων και λοιπών μηχανημάτων του Δήμου Μαραθώνος (προσωρινός ανάδοχος)
 3. Λήψη απόφασης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών λογαριασμών ύδρευσης  και ορισμός υπόλογου.
 4. Λήψη απόφασης για την 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Μαραθώνος. (Αποδοχή ποσών)
 5. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης και της πρόσκλησης για απευθείας ανάθεσης με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση λόγω του κατεπείγοντος για λόγους πολιτικής προστασίας για την παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης λουτρικών παραλιών Δήμου Μαραθώνος έτους 2020.
 6. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης του συνοπτικού Διαγωνισμού  για την παροχή υπηρεσιών πρασίνου Κοινοχρήστων χώρων – παροχή υπηρεσιών για αποψιλώσεις και κλαδεύσεις υψηλών επικινδύνων δένδρων κοινοχρήστων χώρων – αποψίλωση της Δ΄& Ε΄ κατασκήνωσης και κλαδεμάτων

Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των πρακτικών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την παροχή υπηρεσιών αποκομιδής και μεταφοράς συμμείκτων ογκωδών μη επικινδύνων αποβλητων από Σ.Μ.Α του δήμου Μαραθώνος ( προσωρινός ανάδοχος ).

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •