Οικονομική Επιτροπή | 17η συνεδρίαση 28 Μαΐου 2021

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 17/2021)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 28/05/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30μμ, ρητά διευκρινίζεται ότι η παρούσα συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς (άρθρο 67 παρ. 5 και άρθρο 167 παρ. 1 του Ν.3852/10) σε εφαρμογή της από 25-2-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού» (ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020) και της από 11/3/20 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55τ.Α) «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης και κατάρτισης όρων διακήρυξης για τις “Εργασίες ελέγχου συντήρησης και πιστοποίησης εξοπλισμού αθλητικών χώρων Δήμου Μαραθώνος”
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση χορήγησης παράτασης συμβατικού χρόνου για την υπ’ αρ. 8034/07-05-2021 σύμβαση παροχής υπηρεσιών αποκομιδής και μεταφοράς σύμμεικτων ογκωδών μη επικίνδυνων αποβλήτων από τον Σ.Μ.Α. του Δήμου Μαραθώνος.
 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης και κατάρτισης των όρων διακήρυξης για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για το προσωπικό του Δήμου Μαραθώνος
 4. Λήψη απόφασης για την κατάρτιση όρων δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού στην θέση παραλία Μαραθώνα με εμβαδό 165,00 τμ ΟΜΠΡΕΛΕΣ – ΑΠΛΩΣΤΡΕΣ της Δημοτικής ενότητας Μαραθώνα, σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης
 5. Λήψη απόφασης που αφορά στην 1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 του νομικού προσώπου Ν.Π.Δ.Δ. ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ.
 6. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης και κατάρτισης όρων διακήρυξης για την προμήθεια εξοπλισμού πρόσβασης και εξυπηρέτησης αναγκών ΑμεΑ για τη «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ» της Ομάδας Ζ΄- «Ομπρέλες σκίασης»
 7. Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρακτικών Νο 1 και Νο 2 της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την προμήθεια στεγάστρων στάσεων λεωφορείων. (προσωρινός ανάδοχος).
 8. Λήψη απόφασης για το Αίτημα παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ».
 9. Λήψη απόφασης για την έγκριση της με αριθμό 5/2021 απόφασης Δ.Σ. του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. που αφορά στην 1η υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ»
 10. Λήψη απόφασης για την απόδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 2.165,04€ για την κάλυψη έκδοσης κτηματολογικών στοιχείων και απαλλαγή υπόλογου.
 11. Λήψη απόφασης για την απόδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 3.000,00€ για τον Τεχνικό έλεγχο οχημάτων και απαλλαγή υπόλογου.
 12. Λήψη απόφασης για την απόδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών λογαριασμών ύδρευσης και απαλλαγή υπόλογου.
 13. Λήψη απόφασης για την απόδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την δαπάνη ταχυδρομικών τελών για την αποστολή ειδοποιήσεων οφειλής και απαλλαγή υπόλογου.
 14. Λήψη απόφασης για την απόδοση του εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή φωτοτυπιών της Νομικής Υπηρεσίας και απαλλαγή υπόλογου χρηματικού εντάλματος.
 15. Λήψη απόφασης για την απόδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την δαπάνη ταχυδρομικών τελών για την αποστολή ειδοποιήσεων οφειλής και απαλλαγή υπόλογου.
 16. Λήψη απόφασης για την απόδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την ανανέωση της σύμβασης με την εταιρεία «ΑΤΤΙΚΕΣΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε.» για την διέλευση των οχημάτων του Δήμου από την ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ και απαλλαγή υπόλογου.
 17. Λήψη απόφασης για απόφασης για την 3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2021
 18. Λήψη απόφασης για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού Α΄ Τριμήνου 2021 σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010 άρθρο 72.
 19. Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρακτικών Νο 1 της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την προμήθεια ενός καινούριου μιάμιση καμπίνας ημιφορτηγού οχήματος τύπου pick-up 4Χ4. (οριστικός ανάδοχος).
 20. Λήψη απόφασης για παράταση της ημερομηνίας λήξεως των λογαριασμών ύδρευσης και των ρυθμίσεων βάση των ισχυόντων μέτρων λόγω COVID – 19.
 21. Λήψη απόφασης για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη εξόδων συμμετοχής σε διαδικτυακό σεμινάριο για τις Δημόσιες συμβάσεις.
 22. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως τεσσάρων (4) μηνών για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας για το έτος 2021.
 23. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ. Αριθμ. 114-2021 ΟΕ με θέμα την Απευθείας ανάθεση των εργασιών αντικατάστασης αντλίας και υδραυλικών λόγω δυσλειτουργίας στην άρδευση του πρασίνου στη Θέση Μπρεξίζα.
 24. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά των με αριθ. 677/2021 και 678/2021 αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (τμήμα 2ο Μονομελές).
 25. Λήψη απόφασης περί ανάθεσης ή μη σε εξειδικευμένο νομικό την νομική υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου Μαραθώνος σε θέματα που άπτονται του χωροταξικού, πολεοδομικού και περιβαλλοντικού σχεδιασμού των δασικών και οικιστικών περιοχών που υπάγονται στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου, με την παροχή γνωμοδοτήσεων και άλλων υποστηρικτικών νομικών υπηρεσιών, σύμφωνα και με σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •