Οικονομική Επιτροπή | 17η συνεδρίαση 8 Μαίου 2023

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 17/2023)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε διά περιφοράς συνεδρίαση, με ενημέρωση και ψηφοφορία των μελών μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.:41628/14.07.2022 (ΦΕΚΒ ́3734/14.07.2022) και τη με αριθμό 374/39135/30.05.2022 (ΑΔΑ:ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την 08/5/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00μ.μ., προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την απόδοση του εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών για την αποστολή λογαριασμών ύδρευσης του Δήμου Μαραθώνα για τον μήνα Ιανουάριο του έτους 2023 και απαλλαγή υπόλογου.
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση εξουσιοδότησης του Δήμαρχου για την υπογραφή των παρατάσεων των Συμβάσεων για τα Προγράμματα «ΑΣΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΣΒΑΚ-ΣΦΗΟ» και «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2014» που χρηματοδοτούνται από το Πράσινο Ταμείο καθώς και του συμβατικού χρόνου παράτασης των συστάσεων ειδικών δεσμευμένων λογαριασμών.
 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την Παροχή υπηρεσιών δικαιώματος χρήσης – παραμετροποίησης – υποστήριξης – εκπαίδευσης μηχανογραφικών εφαρμογών προγράμματος GENESIS και συστήματος Δημοσιολογιστικής παρακολούθησης για το έτος 2022 και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
 4. Λήψη απόφαση για την έγκριση της 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2023 του Δήμου με την αποδοχή ποσού.
 5. Λήψη απόφαση για την Έγκριση και Παραλαβή των Παραδοτέων, του Σταδίου Ά του Έργου: «ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Β’ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (ΦΕΚ ΤΑΑΠ 341/27-10-2014)»
 6. Λήψη απόφαση για την για την έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Μαραθώνος έτους 2023 και την απόρριψη προσφοράς.
 7. Λήψη απόφασης για την έγκριση συμμετοχής στην ημερίδα της forum-training με θέμα «Εκμάθηση – χρήση ΕΣΗΔΗΣ για διαγωνισμούς προμηθειών γενικών Υπηρεσιών συνολικού κόστους 360,00€
 8. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρόσκλησης για απευθείας ανάθεση, με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση λόγω της εκτέλεσης εργασιών από τους ΟΤΑ της χώρας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας, για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ 200μ3 ΣΤΟ ΑΝΩ ΣΟΥΛΙ ΑΤΤΙΚΗΣ» , η οποία εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ. πρωτ. 20507/09-03-2023 Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών.
 9. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθ. 2727/2023 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα 30ο Μονομελές)
 10. Λήψη απόφασης επί της με αριθ. πρωτ. 4785/2019 αίτησης του Ιωαν. Γ. περί εξώδικου προσδιορισμού αποζημίωσης λόγω υπέρμετρης ρυμοτόμησης.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •