Οικονομική Επιτροπή | 19η συνεδρίαση 14 Ιουνίου 2022

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 19/2022)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 και άρθρο 28 την 14/06/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ., ρητά διευκρινίζεται ότι η παρούσα συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς (άρθρο 67 παρ. 5 και άρθρο 167 παρ. 1 του Ν. 3852/10) σε εφαρμογή της από 25-2-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού» (ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020) και της από 11/3/20 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55τ.Α) «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για το παρακάτω θέμα:

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης για την προμήθεια τροφίμων & λοιπών ειδών παντοπωλείου του Δήμου Μαραθώνος και των Νομικών του προσώπων και την ανάδειξη οριστικών αναδόχων.
 2. Λήψη απόφασης για την διαγραφή ή μη κυρίων οφειλών /προσαυξήσεων από χρηματικούς καταλόγους.
 3. Λήψη απόφασης για διορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (υπόθεση δημοτικής κοινότητας Βαρνάβα.
 4. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων βοηθημάτων κατά της με αριθ. 3136/2022 Διαταγής Πληρωμής της Προέδρου Πρωτοδικών του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
 5. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ, ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ, ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ13ΗΣ & 14ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΝΑΒΑ»
 6. Λήψη απόφασης για την έγκριση του Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού στο πλαίσιο του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ΑΣ ΕΣΗΔΗΣ 188952 του έργου «Αποκατάσταση οδικού δικτύου Δήμου Μαραθώνος ετών 2022-2023».
 7. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης για την προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Μαραθώνος και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
 8. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης – τεχνικής υποστήριξης Η/Υ, εξυπηρετητών, συστημάτων και δικτύων Τ.Π.Ε. Δήμου Μαραθώνος έτους 2022.
 9. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 11792/07-06-2022 Σύμβασης παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Μαραθώνος έτους 2022 – Ομάδα Α.
 10. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την «Παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Μαραθώνος έτους 2022» και συγκεκριμένα για την Ομάδα Β.
 11. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης για την “Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λοιπού εξοπλισμού του Δήμου Μαραθώνος” (οριστικός ανάδοχος).
 12. Λήψη απόφασης για τον συμψηφισμό οφειλών μεταξύ Δήμου και ιδρύματος «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» κατόπιν αιτήματος του ιδρύματος.
 13. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ένταξης του Δήμου Μαραθώνος στην «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ «ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π.)» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 (Α.Π. 2) «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2022, συνολικού προϋπολογισμού 49.600,00€
 14. Λήψη απόφασης για την ανανέωση της σύμβασης με την εταιρεία ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε. για την διέλευση των οχημάτων του Δήμου από την ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ
 15. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 19770/12-10-2021 Σύμβασης Παροχής υπηρεσιών με τίτλο “Επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Μαραθώνος και Προμήθεια ανταλλακτικών” (ΟΜΑΔΕΣ 1, 2, 4 ΚΑΙ 6)_

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •