Οικονομική Επιτροπή | 19η συνεδρίαση 7 Ιουνίου 2021

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 19/2021)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε έκτακτη συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 7/06/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30μμ, ρητά διευκρινίζεται ότι η παρούσα συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς (άρθρο 67 παρ. 5 και άρθρο 167 παρ. 1 του Ν. 3852/10) σε εφαρμογή της από 25-2-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού» (ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020) και της από 11/3/20 ΠΝΠ (ΦΕΚ55τ.Α) «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Το κατεπείγον της συνεδρίασης έγκειται στο γεγονός ότι:

  1. λόγω του όγκου των σχετικών μελετών για τα υποέργα της πράξης, καθώς και των λοιπών συνοδευτικών εγγράφων και τεκμηρίωσης που υποβάλει ο Δήμος μας, δεν ήταν δυνατή η εισαγωγή του θέματος σε τακτική συνεδρίαση και επιπλέον επείγει η λήψη απόφασης ώστε η πράξη να υποβληθεί έγκαιρα και προ της καταληκτικής ημερομηνίας η οποία είναι η 11-6-2021.
  2. Σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση της νομοθεσίας ειδικά για το 2021 η έναρξη της ναυαγοσωστικής κάλυψης άρχετε στις 23/6/2021 συνεπώς ο Δήμος πρέπει άμεσα να προβεί στις διαδικασίες ναυαγοσωστικής κάλυψης προκειμένου να αποφύγει πρόστιμα
  1. Λήψη απόφασης για την παραλαβή και έγκριση Μελετών της Τ.Υ. του Δήμου Μαραθώνος και των Τεχνικών Προδιαγραφών και την έγκριση του Πρακτικού Διερεύνησης Τιμών και ορισμός τρόπου εκτέλεσης της προτεινόμενης πράξης «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΦΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» της πρόσκλησης ΑΤ08 του Προγράμματος ΑντώνηςΤρίτσης.
  2. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Μαραθώνος έτους 2021.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •