Οικονομική Επιτροπή | 2η συνεδρίαση 10 Φεβρουαρίου 2022

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 2/2022)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 10/02/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30μμ, ρητά διευκρινίζεται ότι η παρούσα συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς (άρθρο 67 παρ. 5 και άρθρο 167 παρ. 1 του Ν. 3852/10) σε εφαρμογή της από 25-2-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού» (ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020) και της από 11/3/20 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55τ.Α) «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης με αρ. 02/22 με τίτλο «Μελέτες πυροπροστασίας για την έκδοση πιστοποιητικών πυρασφάλειας σχολικών μονάδων δήμου Mαραθώνος» και την έγκριση της σχετικής διακήρυξης και των όρων ανάθεσης της σύμβασης.»
 2. Λήψη Απόφασης για την έγκρισης 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Ν.Π.Ι.Δ. Κ.Ε.Δ.ΜΑ.
 3. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς 24 οστεοφυλακίων από την Αν. Τσ..
 4. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς της προμήθειας και τοποθέτησης 2 κλιματιστικών μονάδων στο Νηπιαγωγείο Γραμματικού από την «ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥ ΑΙΓΕΑΣ»,
 5. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 58.080,00€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους Α΄ Κατανομή.
 6. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού ύψους 127.368,00€ για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές μονάδες της Χώρας, για το διδακτικό έτος 2021-2022.
 7. Λήψη απόφασης για την χρηματική αποζημίωση επικειμένων συστατικών της ιδιοκτησίας που βρίσκεται στην 3η Π.Ε. Ο.Τ. 466, Κ.Α. 0127012. (αίτηση Χ. Μ.)
 8. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού τις 3μελους επιτροπής για την απόδοση του επιδόματος των 5.869,41€ στους πληγέντες της πυρκαγιάς.
 9. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού ύψους 265.296,41 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022 Α΄ κατανομή έτους 2022.
 10. Λήψη απόφασης για την αποδοχή των αιτήσεων των κ. Μπ. Ν. και Λ. Αρ. περί νομικής υποστήριξης.
 11. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της με αριθμό 40/3-2-2022 Α.Δ. περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων.
 12. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 4194/2021 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών (διαδικασία εργατικών διαφορών)
 13. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 13128/2021 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα 25ο Μονομελές).
 14. Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών κοινής επιτροπής παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Μαραθώνος και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΕΥΔΗΜΟΣ ΟΤΑ Α.Ε. για τη διοικητική υποστήριξη στο Δήμο Μαραθώνος για την άσκηση αρμοδιοτήτων Υπηρεσίας Δόμησης.
 15. Λήψη απόφασης για την 1η υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Μαραθώνος.
 16. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την παροχή υπηρεσιών περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων.
 17. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των πρακτικών 1, 2 και 3 της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την προμήθεια μεταλλικών κάδων απορριμμάτων και πλαστικών κάδων απορριμμάτων ανακύκλωσης και την ανάδειξη οριστικού αναδόχου.
 18. Λήψη απόφασης για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή φωτοτυπιών της Νομικής Υπηρεσίας και ορισμός υπόλογου.
 19. Λήψη απόφασης για την έγκριση των Αποφάσεων Δημάρχου, σύμφωνα με το άρθρο 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 20. Λήψη απόφασης για την συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και παραλαβής παροχής υπηρεσιών έτους 2022, σύμφωνα με τον Νόμο 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α/8.8.2016) όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4782/2021 και ισχύει.
 21. Λήψη απόφασης για την συγκρότηση επιτροπών για τη διενέργεια διαδικασιών αξιολόγησης και γνωμοδότησης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών έτους 2022, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 147/Α’/08-08-2016)”.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •