Οικονομική Επιτροπή | 20η συνεδρίαση 11 Ιουνίου 2021

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 20/2021)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 11/06/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30μμ, ρητά διευκρινίζεται ότι η παρούσα συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς (άρθρο 67 παρ. 5 και άρθρο 167 παρ. 1 του Ν.3852/10) σε εφαρμογή της από 25-2-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού» (ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020) και της από 11/3/20 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55τ.Α) «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση χορήγησης παράτασης συμβατικού χρόνου για την υπ’ αρ. 8644/04-06-2021 σύμβαση προμήθειας χημικού υλικού του Δήμου Μαραθώνος.
 2. Λήψη απόφασης για την Επιστροφή ή μη του παραβόλου που αφορά ένσταση της εταιρείας με την επωνυμία Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε κατά της υπ’ αριθ. 19845/13-09-2019 διακήρυξης του Συνοπτικού Διαγωνισμού προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για το έτος 2019, του Δήμου Μαραθώνος.
 3. Λήψη απόφασης για την Επιστροφή ή μη παραβόλου που αφορά ένσταση της εταιρείας με την επωνυμία ΕΡΕΥΝΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΓΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» κατά της απόφασης 385/2020 της Οικονομικής Επιτροπής για την παροχή υπηρεσιών μικροβιοκτονίας –απολύμανσης σχολείων, αθλητικών χώρων και κτιρίων του Δήμου Μαραθώνος»
 4. Λήψη απόφασης για την Επιστροφή ή μη παραβόλου που αφορά ένσταση της εταιρείας με την επωνυμία ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» κατά της απόφασης 263/2020 της Οικονομικής Επιτροπής για την προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για τη λειτουργία Δομών Κοινωνικής Φροντίδας Δήμου Μαραθώνος (ομάδα Α)
 5. Λήψη απόφασης για την Επιστροφή ή μη παραβόλου που αφορά ένσταση της εταιρείας με την επωνυμία ΤΕΧΝΟΜΑΤ Α.Ε κατά της υπ’ αριθ. 130/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαραθώνος
 6. Λήψη απόφασης για την Επιστροφή ή μη παραβόλου που αφορά ένσταση της εταιρείας με την επωνυμία Δ.ΦΡΑΓΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ κατά της υπ’ αριθ. 178/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαραθώνος
 7. Λήψη απόφασης για την παράταση της λήξης των χρηματικών καταλόγων 1612 & 1613 από εκκαθάριση δημοτικών τελών (Αρθ. 51 του Ν. 4647/2019
 8. Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 1897/2021 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα 6ο Μονομελές)
 9. Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ενδίκων βοηθημάτων κατά της με ΑΠ 110469/2021 Απόφασης περί επιβολής διοικητικών κυρώσεων του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας και Περιβάλλοντος Αττικής.
 10. Λήψη απόφασης για την κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας για την εκποίηση εγκαταλελειμένων οχημάτων.
 11. Λήψη απόφασης επί της αιτήσεως για την καταβολή οφειλών από προσκυρώσεις και ρυμοτομήσεις βάση του Αρθ. 67 του Ν. 4483/2017.
 12. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς του κόστους ενοικίασης περιπτέρων για την παραλία Μαραθώνα για τη διεξαγωγή του 2ου Φεστιβάλ Τοπικών Παραγωγών στην Παραλία Μαραθώνος (3-8/8/21) από τον Α. Μ.
 13. Λήψη απόφασης για έγκριση συμμετοχής του Δημάρχου – Γενικού Γραμματέα – υπαλλήλων στο Επιστημονικό Συνέδριο για αιρετούς, στελέχη οικονομικής διοίκησης και τεχνοκράτες των ΟΤΑ με θέμα Αναπτυξιακή χρηματοδοτική πολιτική και δημοσιονομικός έλεγχος στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
 14. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 200.000,00€ από πιστώσεις ΥΠΕΣ για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από την λειψυδρία. (Απόφαση 42390 7/6/21)

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •