Οικονομική Επιτροπή | 20η συνεδρίαση 24 Ιουνίου 2022

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 20/2022)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 και άρθρο 28 και την υπ. Αριθμ 374/39135/30-5-2022 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. την 24/06/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ., όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Μαραθώνος (Οινόης 6) προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την πρόσληψης εποχιακού προσωπικού με σύμβαση ιδοχ διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών λειτουργίας της Ε΄ Παιδικής Εξοχής Αγ.Ανδρέα Νέας Μάκρης για το 2022
 2. Λήψη απόφασης για την απόδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για τον Τεχνικό έλεγχο οχημάτων και απαλλαγή υπόλογου.
 3. Λήψη απόφασης για την απόδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή τελών χρήσης οπτικοακουστικού υλικού και ορισμός υπόλογου.
 4. Λήψη απόφασης για την παράταση απόδοσης χρηματικού εντάλματός προπληρωμής για κάλυψη δαπανών φωτοαντιγράφων, εκτυπώσεων και έκδοσης πιστοποιητικών, αποσπασμάτων κτηματολογικών φύλλων – διαγραμμάτων που διενεργούνται για το χειρισμό των δικαστικών υποθέσεων και την εν γένει λειτουργία της νομικής υπηρεσίας».
 5. Λήψη απόφασης για την έγκριση του Μνημονίου Δήλωσης Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Μαραθώνος και του Φορέα «Θάλπος-Ψυχική Υγεία» αστική μη κερδοσκοπική εταιρία και δωρεάν παραχώρηση ακινήτου όπου θα στεγάζεται και λειτουργεί το Κέντρο Ημέρας Ενηλίκων
 6. Λήψη απόφασης για την έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Ν.Π.Ι.Δ. Κ.Ε.Δ.ΜΑ.»
 7. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ, ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΝΑΒΑ»
 8. Λήψη απόφασης για την έγκρισης της με αριθμό 12/2022 απόφασης Δ.Σ. του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. που αφορά στην 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ
 9. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς πολυθρόνες επισκέπτη από τον κ.Μουνδρέα Βασίλειο για το Κοινοτικό Κατάστημα Βαρνάβα Δήμου Μαραθώνος Αττικής».
 10. Λήψη απόφασης για την για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση έκτακτων απρόβλεπτων μικρό-δαπανών του Μουσείου Μαραθωνίου δρόμου, όπως σπασμένες βιτρίνες, κλειδαριές, φθαρμένες ταμπέλες κ.λ.π.και ορισμός υπόλογου.
 11. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της υπ. Αριθμ. Πρωτ.6358/31/3/2022 αίτησης της κα Μπ. Ε.
 12. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμ 4831/2020 απόφαση μονομελούς εφετείου Αθηνών.
 13. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού επιτροπής παραλαβής προμήθειας καυσίμων & λιπαντικών.
 14. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 19770/12-10-2021 Σύμβασης Παροχής υπηρεσιών με τίτλο “Επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Μαραθώνος και Προμήθεια ανταλλακτικών” (ΟΜΑΔΕΣ 1, 2, 4 ΚΑΙ 6)
 15. Λήψη απόφασης για την διαγραφή ή μη κυρίων οφειλών /προσαυξήσεων από χρηματικούς καταλόγους.
 16. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 265.736,63€ από πιστώσεις ΥΠΕΣ ως απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – ΣΤ΄ Κατανομή έτους 2022
 17. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 250.000,00€ από πιστώσεις Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την κάλυψη των δαπανών κατασκηνώσεων του κρατικού προγράμματος έτους 2022..
 18. Λήψη απόφασης για την « έγκριση επενδυτικού δανείου από το Τ.Π. και Δανείων, ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την συνομολόγησή του για την εκτέλεση έργου με τίτλο Ανάπλαση κέντρου Νέας Μάκρης»
 19. Λήψη απόφασης για έκτακτη χρηματοδότηση της ΚΕΔΜΑ.
 20. Λήψη απόφασης για την έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μαραθώνος και της ΕΥΔΗΜΟΣ ΑΕ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Β’ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (ΦΕΚ τ. ΑΑΠ 341/27-10-2014)»

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •