Οικονομική Επιτροπή | 22η συνεδρίαση 16 Ιουνίου 2023

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 22/2023)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση, με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 16/6/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00μ.μ., όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Μαραθώνος, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για το παρακάτω θέμα:

  1. Λήψη απόφασης περί άσκησης ενδίκων βοηθημάτων – μέσων και διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου (σχετ. η 87-2023 Ο.Ε. απόφαση).
  2. Λήψη απόφασης περί άσκησης ενδίκων βοηθημάτων (Υπομνήματος κατ’ αρθ. 52 παρ. 4 ΠΔ 18/1989 και Παρέμβασης κατ’ αρθ. 49 ΠΔ 18/1989) ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •