Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Οικονομική Επιτροπή | 22η συνεδρίαση 2 Ιουλίου 2019

Τμήμα Πληροφορικής Οικονομική Επιτροπή Leave a Comment

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 2/7/2019 ημέρα Τρίτη ώρα 14:30 μ.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

  1. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθ.  1840/2019 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (τμήμα 4ο Μονομελές).
  2. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της  με αριθ. 7448/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
  3. Λήψη απόφασης για την απόδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για τον Τεχνικό έλεγχο οχημάτων του Δήμου Μαραθώνος. και απαλλαγή υπόλογου.
  4. Λήψη απόφασης για την απόδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για άντληση στοιχείων από το κτηματολόγιο. και απαλλαγή υπόλογου.
  5. Λήψη απόφασης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή της προμήθειας γραμματοσήμων ΕΛΤΑ και ορισμός υπολόγου.
Ο Δήμαρχος και  Πρόεδρος                                      
της Οικονομικής Επιτροπής
Ζαγάρης Ιωάννης

Σχολιάστε