Οικονομική Επιτροπή

Οικονομική Επιτροπή | 26η συνεδρίαση 30 Ιουλίου 2019

administrator Οικονομική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμου Μαραθώνος  σας καλεί σε συνεδρίαση  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 30.7.2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 μ.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου να συζητηθούν  και  να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 

  1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς παραχώρησης για έναν χρόνο δεξαμενής αερίου 1.750 lt για την κάλυψη των αναγκών της Ε΄ Κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα Δήμου Mαραθώνος από την εταιρεία COMAR.
  2. Λήψη απόφασης για την απόδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή του συμβολικού τιμήματος για τα προϊόντα ξύλου από το Κρατικό Εργοστάσιο Κατεργασίας Ξύλου Καλαμπάκας και απαλλαγή υπόλογου
  3. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς εργασιών μεταφοράς και αποκομιδής σύμμεικτων υλικών από περιοχές του Δήμου Μαραθώνος από την εταιρεία HATON CON. ΜΟΝΟΠΡΩΣΩΠΗ ΕΠΕ.
  4. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων βοηθημάτων κατά της πράξης καταλογισμού επιβολής πρόσθετων τελών στον Δήμο Μαραθώνος του ΕΤΕΑΕΠ.
  5. Λήψη απόφασης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών λογαριασμών ύδρευσης  και ορισμός υπόλογου.
  6. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την προμήθεια υλικών ύδρευσης (οριστικός ανάδοχος).

 

Ο Δήμαρχος και  Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

Ζαγάρης Ιωάννης