Οικονομική Επιτροπή | 23η συνεδρίαση 20 Ιουλίου 2022

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 23/2022)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε έκτακτη συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις των υπ’ αριθ. 374/39135/30.5.2022 και 380/39456/15.6.2022 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, σε διά περιφοράς κατεπείγουσα συνεδρίαση, με ενημέρωση και ψηφοφορία των μελών μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την 20/7/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 μ.μ., προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Το κατεπείγον της συνεδρίασης έγκειται στα εξής:

Α. Την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της πρότασης στο ΥΠΕΣ.

Β. Στον περιορισμό του αριθμού προτάσεων που θα εγκριθούν με βάση τον προϋπολογισμό της πράξης.

  1. Λήψη απόφασης για την Έγκριση αιτήματος χρηματοδότησης της Πράξης / Εργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων του Υπουργείου Εσωτερικών στο Πρόγραμμα «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας» (ΑΔΑ 5Π346ΜΤΛ6- 4ΒΕ)”, και έγκριση μελέτης – τευχών δημοπράτησης με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ»

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •