Οικονομική Επιτροπή | 23η συνεδρίαση 26 Ιουνίου 2020

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση  Συνεδρίασης  Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Έκτακτης Συνεδρίασης 23/2020)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμου Μαραθώνος  σας καλεί σε συνεδρίαση  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 26/6/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου να συζητηθούν  και  να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια αναρροφητικού σαρώθρου.
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020 του ΝΠΔΔ «Τετράπολις» Δήμου  Μαραθώνος.
 3. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς χρήσης οικοπέδου για δύο μήνες για χώρο παρκαρίσματος.
 4. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθ. 6429/2020 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα 11ο Μονομελές).
 5. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά των με αριθ. 5161/2020 και 5164/2020 αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα 9ο Μονομελές).
 6. Λήψη απόφασης για την υποβολή προς το Κτηματολογικό Γραφείο Σπάτων Αίτησης Διόρθωσης Προδήλου Σφάλματος σχετικά με εσφαλμένη εγγραφή  στο ΚΑΕΚ 05101ΕΚ19005/0/0 σύμφωνα και με τη με αριθ. 1/2020 απόφαση ΕΠΖ Δήμου Μαραθώνος.
 7. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της υπ. Αριθμ. Πρωτ. 9041/12-6-2020 αίτησης της εταιρείας ΑΦΟΙ ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗ ΕΠΕ.

Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της υπ. Αριθμ. Πρωτ. 8628/4-6-2020 αίτησης της κα Π. Γ.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •