Οικονομική Επιτροπή | 24η συνεδρίαση 9 Ιουλίου 2021

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 24/2021)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 09/07/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30μμ, ρητά διευκρινίζεται ότι η παρούσα συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς (άρθρο 67 παρ. 5 και άρθρο 167 παρ. 1 του Ν.3852/10) σε εφαρμογή της από 25-2-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού» (ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020) και της από 11/3/20 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55τ.Α) «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της 47-2021 απόφαση του Ν.Π.Ι.Δ. Κ.Ε.Δ.ΜΑ για κάλυψη επενδυτικών δαπανών στις μόνιμες εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού και Αθλητικού Πάρκου Νέας Μάκρης
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση της 48-2021 απόφαση του Ν.Π.Ι.Δ. Κ.Ε.Δ.ΜΑ για την έγκριση της 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2021
 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια δύο (2) φορτηγών με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα με μεγάλα παραπέτια (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ).
 4. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την προμήθεια εξοπλισμού πρόσβασης και εξυπηρέτησης αναγκών ΑμεΑ για τη «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ» της Ομάδας Ζ΄- «Ομπρέλες σκίασης». (προσωρινός ανάδοχος).
 5. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την «Επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Μαραθώνος και προμήθεια ανταλλακτικών» και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
 6. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την παροχή υπηρεσιών ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ή ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
 7. Λήψη απόφασης για την έγκριση της 46-2021 απόφαση του Ν.Π.Ι.Δ. Κ.Ε.Δ.ΜΑ για την αποδοχή δωρεάς που αφορά την τοπική αποκατάσταση επιχρισμάτων καθώς και εξωτερικών και εσωτερικών ελαιοχρωματισμών του κτηρίου του κολυμβητηρίου Νέας Μάκρης από την εταιρεία ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ του κ. Αθανάσιου Μαρτίνου.
 8. Λήψη απόφασης περί άσκησης η μη ενδίκων βοηθημάτων ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Δικαστηρίου κατά: 1) της με αριθμό 173/2015 2) της με αριθμό 174/2015 αποφάσεων της ΤΔΕ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ Ραφήνας που κοινοποιήθηκαν στο Δήμο Μαραθώνος στις 17-11-2020
 9. Λήψη απόφασης για την έγκριση του αναμορφωμένου πίνακα ΟΠΔ 2021
 10. Λήψη απόφασης για την έγκριση της αιτιολογικής έκθεσης (Συνοδεύουσα τον 1ο Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «Κατασκευή τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης οικισμού δικαστικών και εισαγγελέων λόγω λειψυδρίας»
 11. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς 1.500€ από την εταιρεία με την επωνυμία Green olive films Μον. ΙΚΕ

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •