Οικονομική Επιτροπή | 24η συνεδρίαση 20 Ιουνίου 2023

websupport Οικονομική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 28/6/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00μ.μ., όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Μαραθώνος, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια οικοδομικών υλικών & ασφάλτου για κοινοχρήστους χώρους-εκτέλεση και συντήρηση μικρών έργων (ομάδες Α και Γ)».
 2. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς 50 κάδων απορριμμάτων από την εταιρεία Sportaltv -Sml Group Κ.ΤΣΙΟΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση της 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2023 του Δήμου με την αποδοχή ποσού.
 4. Λήψη απόφαση για την αποδοχή ποσού 288.844,16€ από πιστώσεις ΥΠΕΣ (στ΄ τακτικής επιχορήγηση έτους 2023)
 5. Λήψη απόφαση περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθ. 1818/2021 οριστικής απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
 6. Λήψη απόφαση περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθ. 1176/2022 οριστικής απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
 7. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Μαραθώνος.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •