Οικονομική Επιτροπή | 24η συνεδρίαση 26 Ιουλίου 2022

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 24/2022)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε διά περιφοράς συνεδρίαση, με ενημέρωση και ψηφοφορία των μελών μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.:41628/14.07.2022 (ΦΕΚΒ ́3734/14.07.2022) και τη με αριθμό 374/39135/30.05.2022 (ΑΔΑ:ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την 26/07/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ., προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την απόδοση του εντάλματος για την δαπάνη ταχυδρομικών τελών για την αποστολή λογαριασμών ύδρευσης του Δήμου Μαραθώνα για τους μήνες Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο έτους 2022 και απαλλαγή υπόλογου.
 2. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς 1.000,00€ για ενίσχυση του 7ου Ημιμαραθώνιου από την τράπεζα EUROBANK
 3. Λήψη απόφασης επί της με αριθμ. Πρωτ. 15833/13-07-2022 του κ. Π.Δ. για παροχή νομικής κάλυψης.
 4. Λήψη απόφασης για την διαγραφή ή μη κυρίων οφειλών / προσαυξήσεων από χρηματικούς καταλόγους
 5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της μελέτης, τρόπου ανάθεσης και όρων δημοπράτησης του έργου: “ΝΕΑ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ”
 6. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης αγοράς μεταλλίων για τις ανάγκες του κέντρου προβολής Μαραθωνίου δρόμου.
 7. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης παιδικού φεστιβάλ στα πλαίσια δράσεων των κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) του Δήμου Μαραθώνος..
 8. Λήψη απόφασης για την προσχώρηση στους όρους και τις συμφωνίες της από 30/06/2022 Τροποποιημένης Σύμβασης Δεσμευμένου Λογαριασμού (escrow account), στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016», «Α.Π.4: Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα»
 9. Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Επιτροπής Κοινής Παρακολούθησης (ΚΕΠ) προγραμματικής σύμβασης, για την προγραμματική σύμβαση που αφορά στην παροχή υπηρεσίας για το έργο «Κτηματογράφηση Επανασύνταξη Πολεοδομικής Μελέτης – Πράξη Εφαρμογής Παραρεμάτιας περιοχής 5ης Π.Ε. ΝέαςΜάκρης» του Δήμου Μαραθώνα
 10. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης για την κατανάλωση ρεύματος των δύο ειδικών σχολείων που στεγάζονται στο ίδρυμα Παμμακάριστος κατόπιν αιτήματος του ιδρύματος για το Παιδί «η Παμμακάριστος».

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •