Οικονομική Επιτροπή | 24η συνεδρίαση 3 Ιουλίου 2020

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση  Συνεδρίασης  Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Έκτακτης Συνεδρίασης 24/2020)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμου Μαραθώνος  σας καλεί σε συνεδρίαση  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 3/7/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., ρητά διευκρινίζεται ότι η παρούσα συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς (άρθρο 67 παρ. 5 και άρθρο 167 παρ. 1 του Ν. 3852/10) σε εφαρμογή της από 25-2-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού» (ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020) και της από 11/3/20 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55τ.Α) «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, προκειμένου να συζητηθούν  και  να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για διαγραφή ή μη βεβαιωμένων οφειλών  από  χρηματικούς καταλόγους ύδρευσης.
 2. Λήψη απόφασης για διαγραφή ή μη βεβαιωμένων οφειλών  από  χρηματικούς καταλόγους.
 3. Λήψη απόφασης για την 5η αναμόρφωση προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Μαραθώνος.
 4. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την προμήθεια χρωμάτων για την συντήρηση σχολικών κτιρίων και κοινοχρήστων χώρων  του Δήμου Μαραθώνος (οριστικός ανάδοχος)
 5. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την παροχή υπηρεσιών περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων του Δήμου Μαραθώνος για το έτος 2020. (οριστικός ανάδοχος)
 6. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την παροχή υπηρεσιών πρασίνου κοινόχρηστων χώρων-παροχή υπηρεσιών για αποψιλώσεις και κλαδεύσεις υψηλών επικίνδυνων δένδρων κοινόχρηστων χώρων-αποψιλώσεις της Δ΄ & Ε΄ κατασκήνωσης & κλαδεμάτων. (προσωρινός ανάδοχος)
 7. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την προμήθεια ελαστικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Μαραθώνος (προσωρινός ανάδοχος)
 8. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των πρακτικών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου του Δήμου Μαραθώνος και των Νομικών του προσώπων. (προσωρινοί ανάδοχοι)
 9. Λήψη απόφασης για την αποζημίωση ή μη για την αποκατάσταση της ζημιάς επί της με αριθμ. 8246/1-6-2020 αιτήσεως.
 10.  Λήψη απόφασης για την αποζημίωση ή μη των επικειμένων επί αιτήσεως του κ. Λάζαρη.
 11. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς από το μη Κερδοσκοπικό Σωματείο ΔΕΣΜΟΣ για εργασίες πρασίνου στις πυρόπληκτες περιοχές.
 12. Λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση διορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για το δικαστικό χειρισμό των: α) Ανακοπή ΚΕΔΕ υπ. αριθμΑΚ12310/1-8-2019 της ΕΤΑΔ Α.Ε. κατά της κατασχ. εις χείρας τρίτου τραπεζών υπ. Αριθμ. 15812/2019 και κατά του Δήμου Μαραθώνα ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. β) Προσφυγή της ΕΤΑΔ Α.Ε. υπ. Αριθμ. ΑΒΕΜ:ΠΡ1260 14-11-2019 κατά του Δήμου Μαραθώνα ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •