Οικονομική Επιτροπή | 26η συνεδρίαση 14 Ιουλίου 2020

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση  Συνεδρίασης  Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Έκτακτης Συνεδρίασης 26/2020)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμου Μαραθώνος  σας καλεί σε συνεδρίαση  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 14/7/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου να συζητηθούν  και  να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της με αριθμό 18/2020 απόφασης Δ.Σ. του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. που αφορά στην 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ».
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Ν.Π.Ι.Δ. Κ.Ε.Δ.ΜΑ.
 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση της με αριθμό 70/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας ζωής που αφορά το αίτημα του κ. Κ. Ε. για άντληση νερού και ηλεκτρικού ρεύματος από το παλιό πηγάδι της κοινότητας μας στη θέση Μορτύρη για την καλλιέργεια κηπευτικών.
 4. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την προμήθεια ελαστικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Μαραθώνος (προσωρινός ανάδοχος)
 5. Λήψη απόφασης για την έγκριση της με αρ. 16/2020 μελέτης, διακήρυξης των τευχών δημοπράτησης του έργου «Κατεδάφιση  διώροφου κτιρίου 3, Α΄ Δημοτικού Σχολείου Νέας Μάκρης. (ΚΦ 697 Α’)
 6. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης, διακήρυξης των τευχών δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή τροφοδοτικού Αγωγού Ύδρευσης οικισμού Δικαστών & Εισαγγελέων λόγω λειψυδρίας και έγκριση τρόπου εκτέλεση με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω του κατεπείγοντος.  

Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της πρότασης του Α.Δ. κατόπιν της με αρ. πρωτ. 11005/7-7-20 αιτήσεως και της 5987/2020 απόφασης του μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •