Οικονομική Επιτροπή | 27η συνεδρίαση 23 Ιουλίου 2020

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση  Συνεδρίασης  Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 27/2020)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμου Μαραθώνος  σας καλεί σε συνεδρίαση  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 23/7/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30 μ.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου να συζητηθούν  και  να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για τη λήξη  μισθωτηρίου παραχώρησης δικαιώματος εκμίσθωσης περιπτέρου.
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της προμήθειας επιδαπέδιων φωτιστικών σωμάτων Δήμου Μαραθώνος
 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Ν.Π.Ι.Δ. Κ.Ε.Δ.ΜΑ
 4. Λήψη απόφασης για την έγκριση ισολογισμών 2017 και 2018 του Ν.Π.Ι.Δ. Κ.Ε.Δ.ΜΑ.
 5. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των πρακτικών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου του Δήμου Μαραθώνος και των Νομικών του προσώπων. (οριστικοί ανάδοχοι)
 6. Λήψη απόφασης για την έγκριση 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΕΤΩΝ 2020-2021”.
 7. Λήψη απόφασης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 300,00€ για άντληση στοιχείων από το κτηματολόγιο και ορισμός υπολόγου.
 8. Λήψη απόφασης για την έγκριση οικονομικών καταστάσεων και απολογιστικών στοιχείων ισολογισμού οικονομικού έτους 2018.
 9. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς 2.000 ευρώ από την εταιρεία ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ για πέτρινη επένδυση τοιχίου στη Β΄ Είσοδο Ν. Βουτζά.
 10. Λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση και παράταση χρόνου λήξης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών ελέγχου καταλληλότητας και πιστοποίησης των παιδικών χαρών Δήμου Μαραθώνος. (Β΄ Φάση).

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •