Οικονομική Επιτροπή | 27η συνεδρίαση 29 Ιουλίου 2021

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 27/2021)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 29/07/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30μμ, ρητά διευκρινίζεται ότι η παρούσα συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς (άρθρο 67 παρ. 5 και άρθρο 167 παρ. 1 του Ν.3852/10) σε εφαρμογή της από 25-2-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού» (ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020) και της από 11/3/20 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55τ.Α) «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για τις εργασίες ελέγχου συντήρησης και πιστοποίησης εξοπλισμού αθλητικών χώρων Δήμου Μαραθώνος και την ανάδειξη οριστικού αναδόχου.
 2. Λήψη απόφασης για έγκριση χορήγησης παράτασης συμβατικού χρόνου για την υπ’ αρ. 6839/19-04-2021 σύμβαση προμήθεια συστημάτων τεχνολογίας πληροφορικής έτους 2020 του Δήμου Μαραθώνος.
 3. Λήψη απόφασης για έγκριση χορήγησης παράτασης συμβατικού χρόνου για την υπ’ αρ. 10867/06-07-20 σύμβαση προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου του Δήμου Μαραθώνος και της Ε΄ Κατασκήνωσης.
 4. Λήψη απόφασης για την απόδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη εξόδων συμμετοχής σε διαδικτυακό σεμινάριο για τις Δημόσιες συμβάσεις και απαλλαγή υπόλογου.
 5. Λήψη απόφασης για την απόδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη εξόδων συμμετοχής του Δημάρχου – Γενικού Γραμματέα – υπαλλήλων στο Επιστημονικό Συνέδριο για αιρετούς, στελέχη οικονομικής διοίκησης και τεχνοκράτες των ΟΤΑ με θέμα Αναπτυξιακή χρηματοδοτική πολιτική και δημοσιονομικός έλεγχος στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και απαλλαγή υπόλογου.
 6. Λήψη απόφασης για την απόδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για τέλη βιντεοσκόπησης υπέρ του ταμείου Αρχαιολογικών χώρων και απαλλοτριώσεων και απαλλαγή υπόλογου.
 7. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς του κόστους διάνοιξης δρόμων στην περιοχή του Γραμματικού από το μη κερδοσκοπικό σωματείο ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ.
 8. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς του κόστους εργασιών επισκευής στο Ειδικό Σχολείο Νέας Μάκρης (Παμμακάριστος) από το μη κερδοσκοπικό σωματείο ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ.
 9. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς αντίγραφα έργων (πίνακες) σε πληγέντες της πυρκαγιάς από την ζωγράφο Βαρβάρα Γεροδήμου σε συνεργασία με τη Bizart Galleries
 10. Λήψη απόφασης για την έγκριση της 54-2021 ΚΕΔΜΑ απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μαραθώνα (Κ.Ε.Δ.ΜΑ) και την Έγκριση προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση προγραμμάτων κολύμβησης για ένα έτος.
 11. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου ΄΄Ενεργειακή αναβάθμιση στο Δημοτικό κολυμβητήριο Μαραθώνα΄΄
 12. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 300.000,00€ από πιστώσεις Υπουργείου Εργασίας, για έξοδα λειτουργίας κατασκηνωτικού προγράμματος 2021
 13. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 248.852,13€ από ΚΑΠ Ζ’ Κατανομή
 14. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 64.957,50€ από ΚΑΠ για επενδυτικές δραστηριότητες ως 4,5 & 6 κατανομή έτους 2021.
 15. Λήψη απόφασης για την έγκριση αιτήματος παράτασης χρόνου προσκόμισης δικαιολογητικών κατακύρωσης για τον διαγωνισμό με τίτλο: “Εργασίες Συντήρησης Κοινοχρήστων Χώρων Πρασίνου” .
 16. Λήψη απόφασης για έγκριση χορήγησης παράτασης συμβατικού χρόνου παράδοσης υλικών για την υπ’ αρ. 12454/23-07-2020 σύμβαση προμήθεια χρωμάτων για την συντήρηση σχολικών κτιρίων και κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Μαραθώνος.
 17. Λήψη απόφασης για την αγορά οικοπέδου για την διάνοιξη περιφερειακού δρόμου του σταδίου Μαραθώνος

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •