Οικονομική Επιτροπή | 27η συνεδρίαση 6 Σεπτεμβρίου 2022

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 27/2022)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε διά περιφοράς συνεδρίαση, με ενημέρωση και ψηφοφορία των μελών μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.:41628/14.07.2022 (ΦΕΚΒ ́ 3734/14.07.2022) και τη με αριθμό 374/39135/30.05.2022 (ΑΔΑ:ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την 06/09/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ., προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 63.790,00€ από πιστώσεις ΥΠΕΣ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων , ως Γ’ Κατανομή έτους 2022
 2. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 265.736,63€ από πιστώσεις ΥΠΕΣ προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Η ́ κατανομή έτους 2022
 3. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 150.000,00€ από πιστώσεις του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ , άξονας προτεραιότητας «H τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο: «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων,
  μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού».
 4. Λήψη απόφασης για διαγραφή οφειλών- προσαυξήσεων από βεβαιωτικούς καταλόγους
 5. Λήψη απόφασης για την έγκριση ρύθμισης οφειλών του Χ.Χ. και της Χ.Ε. κατόπιν αιτήσεων τους
 6. Λήψη απόφασης για την Έγκριση της Προμελέτης με τίτλο «Βελτιστοποίηση των υποδομών ύδρευσης οικιστικών ζωνών Δήμου Μαραθώνος», Αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης ΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/20480/1955/02-08-2022 (ΑΔΑ: ΩΥ5Μ4653Π8-
  ΡΚΖ)της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του ΥΠΕΝ και έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στην ανωτέρω πρόσκληση με τίτλο: «α. Υποδομές παροχής νερού, β. Τηλεμετρία – Έργα τηλεχειρισμού για τον εντοπισμό διαρροών σε δίκτυα
  ύδρευσης, γ. Προμήθεια ψηφιακών μετρητών νερού, δ. Μονάδες αφαλάτωσης»
 7. Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Μαραθώνος στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης με ΑΔΑ ΨΔΜ7ΟΡ05-ΘΙ8 (αρ. πρωτ. 22547/22.12.2020) μεταξύ του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου
  Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) και του Δήμου Μαραθώνος με αντικείμενο τις Δράσεις χωριστής συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων στους δήμους της Περιφέρειας Αττικής.
 8. Λήψη απόφασης για την Ε’ (5η) Αναμόρφωση Δήμου Μαραθώνος

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •