Οικονομική Επιτροπή | 28η συνεδρίαση 14 Σεπτεμβρίου 2022

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 28/2022)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε διά περιφοράς συνεδρίαση, με ενημέρωση και ψηφοφορία των μελών μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.:41628/14.07.2022 (ΦΕΚΒ ́3734/14.07.2022) και τη με αριθμό 374/39135/30.05.2022 (ΑΔΑ:ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την 14/09/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ., προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για διαγραφή / συμψηφισμό ποσών από καταβολή για αγορά οικογενειακού μνήματος
 2. Λήψη απόφασης για επέκταση της σύμβασης για την παράδοση-εκποίηση του συνόλου των χαρακτηρισμένων ως εγκαταλελειμμένων οχημάτων (Ο.Τ.Κ.Ζ) τα οποία εγκαταλείπονται σε δρόμους κ.λ.π κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους του Δήμου Μαραθώνος»
 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 20936/07-09-2022 σύμβασης για την προμήθεια τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του δήμου Μαραθώνος (Α-1.3 Είδη Παντοπωλείου – Γαλακτοκομικά Ε΄ Κατασκήνωσης)
 4. Λήψη απόφασης για την συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της Πράξης «Προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακού εξοπλισμού για την αναβάθμιση της λειτουργίας του συστήματος μέτρησης καταναλώσεων και την μείωση των απωλειών ύδατος», σύμφωνα με τον Νόμο 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α/8.8.2016) όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4782/2021 και ισχύει , καθώς και την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 22766/09-04-2020 ΦΕΚ 1386/Β/14-4-2020 Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων: ΟΤΑ Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης».
 5. Λήψη απόφασης για την Έγκριση μελέτης και τρόπου ανάθεσης του έργου “Βιοκλιματική Ανάπλαση Κέντρου Νέας Μάκρης”.
 6. Λήψη απόφασης για την έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2022 του ΝΠΔΔ «Τετράπολις» Δήμου Μαραθώνος.
 7. Λήψη απόφασης για την έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2022 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μαραθώνα (Κ.Ε.Δ.ΜΑ).
 8. Λήψη απόφασης για την έγκριση της Προγραμματικής Σύμβασης 2022-2023 για την πράξη Υλοποίηση Προγραμμάτων Κολύμβησης μεταξύ Δήμου-ΚΕΔΜΑ – ΕΥΔΗΜΟΣ ΟΤΑ ΑΕ
 9. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών Νο 2,3 και 4 της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης – τεχνικής υποστήριξης Η/Υ, εξυπηρετητών, συστημάτων και δικτύων Τ.Π.Ε. Δήμου Μαραθώνος για το έτος 2022 και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
 10. Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτημάτων για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ από το πρόγραμμα μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών του ΟΑΕΔ».
 11. Λήψη απόφασης για ανάθεση χειρισμού δικαστικών υποθέσεων μείζονος σημασίας σε εξειδικευμένο δικηγορικό γραφείο (σχετ. Ο.Ε. 324-2021, 109-2019)”.
 12. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Μαραθώνος.
 13. Λήψη απόφασης για την έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 21108/07-09-2022 σύμβασης για την προμήθεια τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του δήμου Μαραθώνος Α-1.1 Γάλα για τους υπαλλήλους του Δήμου Μαραθώνος, Α-1.2 Είδη Παντοπωλείου– Κοινωνικό Παντοπωλείο

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •