Οικονομική Επιτροπή | 28η συνεδρίαση 2 Αυγούστου 2023

websupport Οικονομική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 02/8/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00μ.μ., όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Μαραθώνος, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την «Διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς κατά τα οριζόμενα στον Ν. 4830/2021», (Ομάδες – Τμήματα Β1, Β2, Β3 και ΣΤ).
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου του Δήμου Μαραθώνος και των Νομικών προσώπων του Δήμου
 3. Λήψη απόφασης για την Έγκριση Πρακτικού IΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση αποτελέσματος του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ΑΣ ΕΣΗΔΗΣ 199941 του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Κ. ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ».
 4. Λήψη απόφαση για την αποδοχή ποσού 288.403,94€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Ζ΄ τακτική επιχορήγηση έτους 2023.
 5. Λήψη απόφαση για την αποδοχή ποσού 64.957,50€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους ως 4η, 5η και 6η μηνιαία κατανομή έτους 2023.
 6. Λήψη απόφαση για την έγκριση ή μη της υπ. Αριθμ. Πρωτ. 15717/30-6-2023 Αίτησης της Β. Ολ.
 7. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 84.912,00€ από πιστώσεις ΥΠΕΣ για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση ΙΔΟΧ στις σχολικές Μονάδες
 8. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς εργαλείων για τις Τεχνικές Υπηρεσίες από την εταιρεία ΚΑΡΝΑΒΑΣ – ΚΟΝΤΟΒΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ
 9. Λήψη απόφασης για την έγκριση της με αριθ. 372/2023 Απόφασης Δημάρχου «Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών διασώστη – νοσηλευτή για την κάλυψη των αναγκών της Ε’ κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα του Δήμου Μαραθώνος, λόγω του κατεπείγοντος».

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •