Οικονομική Επιτροπή | 28η συνεδρίαση 3 Αυγούστου 2021

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 28/2021)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε έκτακτη συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 03/08/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:30μμ, ρητά διευκρινίζεται ότι η παρούσα συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς (άρθρο 67 παρ. 5 και άρθρο 167 παρ. 1 του Ν. 3852/10) σε εφαρμογή της από 25-2-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού» (ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020) και της από 11/3/20 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55τ.Α) «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Το κατεπείγον της συνεδρίασης έγκειται στο γεγονός:

 • ότι η κατασκήνωση λειτουργεί ήδη και χρειάζονται επειγόντως φάρμακα
 • ότι η διαδικασία της πρόσληψης πρέπει να τελειώσει πριν την έναρξη του διδακτικού έτους και είναι χρονοβόρα
 1. Λήψη απόφασης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την προμήθεια φαρμάκων για τις ανάγκες της Ε΄ κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα Δήμου Μαραθώνος και ορισμός υπόλογου χρηματικού εντάλματος.
 2. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων Δήμου Μαραθώνος
 3. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση σύμφωνα με το Άρθρο 132 του Ν.4412/2016 (Άρθρο 72 οδηγίας 2014/24/ΕΕ) της υπ. Αριθμ. 11292/2021 σύμβασης παροχής υπηρεσιών Ναυαγοσωστικής κάλυψης

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •