Οικονομική Επιτροπή | 28η συνεδρίαση 4 Αυγούστου 2020

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση  Συνεδρίασης  Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 28/2020)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμου Μαραθώνος  σας καλεί σε συνεδρίαση  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 04/8/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 μ.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου να συζητηθούν  και  να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης  για την διαγραφή ή μη προσαυξήσεων. 
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού της επιτροπής ενστάσεων & προσφυγών επί της υπ’ αρ. 12161/21-07-2020 ένστασης του οικονομικού φορέα  «Δ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ» για τον διαγωνισμό, για την «Προμήθεια ελαστικών οχημάτων & μηχανημάτων έργου»
 3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της με αριθμό 528-2020 Απόφασης Δημάρχου.
 4. Λήψη απόφασης περί άσκησης αίτησης ακύρωσης κατά της με αριθμό 793/2020 Απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου.
 5. Λήψη απόφασης περί υποβολής αίτησης ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου για την αναγνώριση του Δήμου Μαραθώνος ως δικαιούχου παρακατατεθείσας αποζημίωσης κατά τις διατάξεις του Ν. 2882/2001 ως ισχύει.
 6. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των πρακτικών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου του Δήμου Μαραθώνος και των Νομικών του προσώπων. (οριστικοί ανάδοχοι, εκτός από ομάδες Α.Ε.Π.Π.)
 7. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των πρακτικών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την προμήθεια αναρροφητικού σαρώθρου. (προσωρινός ανάδοχος)

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •