Οικονομική Επιτροπή | 29η συνεδρίαση 12 Αυγούστου 2021

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 29/2021)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε έκτακτη συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 12/08/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30μμ, ρητά διευκρινίζεται ότι η παρούσα συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς (άρθρο 67 παρ. 5 και άρθρο 167 παρ. 1 του Ν. 3852/10) σε εφαρμογή της από 25-2-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού» (ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020) και της από 11/3/20 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55τ.Α) «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της με αριθμό 10/2021 απόφασης Δ.Σ. του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. που αφορά την 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ»
 2. Λήψη απόφασης για την διαγραφή – συμψηφισμό ή μη οφειλών από χρηματικούς καταλόγους
 3. Λήψη απόφασης για τον ορισμό προέδρου μετά του αναπληρωτή του για την επιτροπή διαγωνισμού του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΩΝ Δ.Κ. ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ.
 4. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς του κόστους εργασιών της αποκατάστασης της οδοποιίας στην περιοχή του Γραμματικού από το μη κερδοσκοπικό σωματείο ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ.
 5. Λήψη απόφασης για την δημοπράτηση για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού στην θέση παραλία Μαραθώνα με εμβαδό 250,35 τμ ΟΜΠΡΕΛΕΣ –ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ της Δημοτικής ενότητας Μαραθώνος
 6. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την προμήθεια ειδών ευπρεπισμού και καθαριότητας του Δήμου Μαραθώνος και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
 7. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για το προσωπικό του Δήμου Μαραθώνος και την ανάδειξη οριστικού αναδόχου.
 8. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την Προμήθεια και τοποθέτηση ξυλείας για τη συντήρηση – επισκευή των ξύλινων κατασκευών των κοινόχρηστων χώρων του δήμου Μαραθώνος για το έτος 2021 και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου
 9. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για τις εργασίες ελέγχου συντήρησης και πιστοποίησης εξοπλισμού αθλητικών χώρων Δήμου Μαραθώνος και την ανάδειξη οριστικού αναδόχου. (ομάδα Β)
 10. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την Προμήθεια και τοποθέτηση ξυλείας για τις εργασίες καθαρισμού – συντήρησης κοινόχρηστων χώρων πρασίνου και Ε΄& Δ΄ Κατασκήνωσης και την ανάδειξη οριστικού αναδόχου

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •