Οικονομική Επιτροπή | 29η συνεδρίαση 23 Σεπτεμβρίου 2022

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 29/2022)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε διά περιφοράς συνεδρίαση, με ενημέρωση και ψηφοφορία των μελών μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.:41628/14.07.2022 (ΦΕΚΒ ́3734/14.07.2022) και τη με αριθμό 374/39135/30.05.2022 (ΑΔΑ:ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την 23/09/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ., προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για έγκριση όρων διακήρυξης προφορικής, φανερής, πλειοδοτικής δημοπρασίας για τη παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης εκμετάλλευσης περιπτέρου Λ. Μαραθώνος 80 στο Μαραθώνα
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρακτικού IΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση αποτελέσματος του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ΑΣ ΕΣΗΔΗΣ 188952 του έργου «Αποκατάσταση οδικού δικτύου Δήμου Μαραθώνος ετών 2022-2023».
 3. Λήψη απόφασης για την διαγραφή ή μη κυρίων οφειλών από χρηματικούς καταλόγους ύδρευσης
 4. Λήψη απόφασης για την διαγραφή προσαυξήσεων από χρηματικούς καταλόγους
 5. Λήψη απόφασης για την έγκριση της με αριθ. 432/2022 Απόφασης Δημάρχου «Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεση της μίσθωσης σκαπτικού μηχανήματος (JCB) με σφυρί, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης καθώς έχουν συσσωρευτεί βλάβες στις Δ.Κ. Μαραθώνα και Γραμματικού λόγω βλάβης του JCB των περιοχών αυτών (αρ. κυκλ. ΜΕ110676), λόγω του κατεπείγοντος».
 6. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την προμήθεια δύο καινούργιων ελαστικοφόρων εκσκαφέων φορτωτών.
 7. Λήψη απόφασης για την έγκριση ελέγχου υλοποίησης Β’ τριμήνου προϋπολογισμού 2022.
 8. Λήψη απόφασης για την έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Ενιαίου Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) και του Δήμου Μαραθώνος για την προμήθεια κλαδοτεμαχιστή
 9. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 265.736,63€ από πιστώσεις ΥΠΕΣ Θ’ κατανομή από ΚΑΠ έτους 2022.
 10. Λήψη απόφασης για την έγκριση και ψήφισης σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 Δήμου Μαραθώνος.
 11. Λήψη απόφασης για την έγκριση του Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου του έργου: ”ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΚΟΥ ΔΡΟΜΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ”
 12. Λήψη απόφασης για την έγκριση του Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την κατακύρωση του Διαγωνισμού του έργου: ”ΝΕΑ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ”
 13. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη προμήθεια χριστουγεννιάτικου διακόσμου Δήμου Μαραθώνος.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •