Οικονομική Επιτροπή | 3η συνεδρίαση 15 Φεβρουαρίου 2022

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 3/2022)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 15/02/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30μμ, ρητά διευκρινίζεται ότι η παρούσα συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς (άρθρο 67 παρ. 5 και άρθρο 167 παρ. 1 του Ν. 3852/10) σε εφαρμογή της από 25-2-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού» (ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020) και της από 11/3/20 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55τ.Α) «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση 2ου ΑΠΕ για τη χρήση επί έλασσον δαπανών για το ΈΡΓΟ: «Αποκατάσταση οδικού δικτύου Δήμου Μαραθώνος ετών 2020-2021» αναδόχου ΙΕΡΑ ΑΤΕ
 2. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 4194/2021 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών (διαδικασία εργατικών διαφορών)
 3. Λήψη απόφασης για τον διορισμό δικηγόρου για άσκηση ενδίκου μέσου.
 4. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 63/2021 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
 5. Λήψη απόφασης για την διαγραφή ή μη βεβαιωμένων οφειλών από χρηματικούς καταλόγους ύδρευσης.
 6. Λήψη απόφασης για εξαίρεση ετήσιας αύξησης από ετήσιο μίσθωμα (αρ. αιτ. 1970/22).
 7. Λήψη απόφασης για την Έγκριση Πρακτικού IΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού στο πλαίσιο του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ΑΣ ΕΣΗΔΗΣ 184159 του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ».

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •