Οικονομική Επιτροπή | 3η συνεδρίαση 27 Ιανουαρίου 2021

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση  Συνεδρίασης  Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 3/2021)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 27/01/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30μμ, ρητά διευκρινίζεται ότι η παρούσα συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς (άρθρο 67 παρ. 5 και άρθρο 167 παρ. 1 του Ν.3852/10) σε εφαρμογή της από 25-2-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού» (ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020) και της από 11/3/20 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55τ.Α) «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για έγκριση χορήγησης παράτασης συμβατικού χρόνου για την υπ’ αρ. 25868/03-12-2019 σύμβαση προμήθειας αναλωσίμων εκτυπωτικών μηχανημάτων Δήμου Μαραθώνος.
 2. Λήψη απόφασης για την Έγκριση οικονομικών καταστάσεων οικ. Έτους 2018 του ΝΠΔΔ «Τετράπολις» Δήμου Μαραθώνος.
 3. Λήψη απόφασης για την Έγκριση Οικονομικών καταστάσεων οικ. Έτους 2019 του ΝΠΔΔ «Τετράπολις» Δήμου Μαραθώνος.
 4. Λήψη απόφασης για την διαγραφή ή μη οφειλών από χρηματικούς καταλόγους ύδρευσης.
 5. Λήψη απόφασης για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή φωτοτυπιών της Νομικής Υπηρεσίας και ορισμός υπόλογου.
 6. Λήψη απόφασης για την Επανάληψη του διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Διάνοιξη οδών Δ.Κ. Νέας Μάκρης» λόγω σφάλματος καταχώρησης προσφορών που παρουσιάστηκε στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ
 7. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 200.000,00€ από πιστώσεις ΥΠΕΣ για την αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α και Β ΄βαθμού (2003ΣΕΟ5500005)
 8. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 87.420 ευρώ από πιστώσεις ΥΠΕΣ κατόπιν ένταξης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για «Μελέτες-τεχνικές υπηρεσίες και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Μαραθώνα» συνολικού προϋπολογισμού 299.510,00€
 9. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 49.600,00€ από πιστώσεις του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ , ένταξη στον άξονα προτεραιότητας 2. Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (ΣΦΗΟ) του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2020»

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •