Οικονομική Επιτροπή | 3η συνεδρίαση 31 Ιανουαρίου 2023

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 3/2023)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε διά περιφοράς συνεδρίαση, με ενημέρωση και ψηφοφορία των μελών μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.:41628/14.07.2022 (ΦΕΚΒ ́3734/14.07.2022) και τη με αριθμό 374/39135/30.05.2022 (ΑΔΑ:ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την 31/1/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 μ.μ., προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Βελτίωση οδικής Ασφάλειας στο οδικό δίκτυο Δήμου Μαραθώνος».
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης για την προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακού εξοπλισμού για την αναβάθμιση της λειτουργίας του συστήματος μέτρησης καταναλώσεων και την μείωση των απωλειών ύδατος» του Δήμου Μαραθώνος και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
 3. Λήψη απόφασης για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών για την αποστολή λογαριασμών ύδρευσης του Δήμου Μαραθώνα για τον μήνα Ιανουάριο του έτους 2023 και ορισμός υπόλογου.
 4. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 95.685,00€ από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών για κάλυψη λειτουργικών δαπανών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχολείων έτους 2023 Α’ κατανομή.
 5. Λήψη απόφαση για την αποδοχή δωρεάς αθλητικών υλικών ποσού 1.000,00€ για τις σχολικές μονάδες του Δήμου από την ΕΥΔΑΠ.
 6. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την προμήθεια με τίτλο «THE CARGO PROJECT: ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» κατόπιν της αριθ. Δ95/2021 σύμφωνης γνώμης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.».
 7. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη πρακτικού ΙΙΙ της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την «Προμήθεια ελαστικών οχημάτων & μηχανημάτων έργου» του Δήμου Μαραθώνος και την ανάδειξη οριστικού αναδόχου.
 8. Λήψη απόφασης για την έγκριση της με αριθ. 647/2022 Απόφασης Δημάρχου «Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεση της μίσθωσης σκαπτικού μηχανήματος (JCB) με σφυρί, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης καθώς έχουν προκύψει έκτακτες βλάβες στην Δ.Κ. Νέας Μάκρης και το υπάρχον JCB δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε όλες αυτές».
 9. Λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπών για τη διενέργεια διαδικασιών αξιολόγησης και γνωμοδότησης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών έτους 2023, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08-08-2016)”,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782/2021._

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •