Οικονομική Επιτροπή | 30η συνεδρίαση 2 Σεπτεμβρίου 2021

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 30/2021)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμου Μαραθώνος  σας καλεί σε τακτική συνεδρίαση  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 2/09/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30μμ, ρητά διευκρινίζεται ότι η παρούσα συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς (άρθρο 67 παρ. 5 και άρθρο 167 παρ. 1 του Ν. 3852/10) σε εφαρμογή της από 25-2-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού» (ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020) και της από 11/3/20 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55τ.Α) «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, προκειμένου να συζητηθούν  και  να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1.  Θέμα :Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ.αριθ. Απόφασης Δήμαρχου 176/2021 με θέμα  Απευθείας ανάθεση της μίσθωσης υδροφόρου οχήματος για μεταφορά και πλήρωση δεξαμενών πόσιμου ύδατος στην Κοινότητα Βαρνάβα του Δήμου Μαραθώνος μετά από βλάβη στο αντλιοστάσιο του Καπανδριτίου που τροφοδοτεί την κοινότητα με πόσιμο νερό
 2. Θέμα :Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ.αριθ. Απόφασης Δήμαρχου 175/2021 με θέμα Απευθείας ανάθεση των εργασιών εκμίσθωσης οχημάτων (πούλμαν) με σκοπό την μεταφορά των επισκεπτών/λουόμενων στην παραλία του Εθνικού Πάρκου Σχινιά .
 3. Θέμα :Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ.αριθ. Απόφασης Δήμαρχου 264/2021 με θέμα Απευθείας ανάθεση της μίσθωσης υδροφόρου οχήματος για μεταφορά και πλήρωση δεξαμενών πόσιμου ύδατος στην Κοινότητα Βαρνάβα του Δήμου Μαραθώνος καθώς οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με την αυξημένη κατανάλωση πόσιμου ύδατος προξένησαν έλλειψη  πόσιμου νερού .
 4. Θέμα : Περί λήψης απόφασης για έγκριση χορήγησης παράτασης συμβατικού χρόνου για την υπ’ αρ. 10254/26-6-2020 σύμβαση παροχής υπηρεσιών αποστολής αλληλογραφίας μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς (courier) για τις ανάγκες του Δήμου Μαραθώνος.
 5. Περί λήψης απόφασης για έγκριση τροποποίησης συμβατικού χρόνου για την υπ’ αριθμ. 15170/28-08-2020 σύμβαση παροχής υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης για την επικαιροποίηση σχεδίου διαχείρισης στερεών αποβλήτων.
 6. Θέμα: Περί λήψης απόφασης για έγκριση της μελέτης και κατάρτισης των όρων διακήρυξης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση και τον εκσυγχρονισμό αντλιοστασίων- υδατοδεξαμενων Δήμου Μαραθώνος και την επισκευή περιφερειακού εξοπλισμού του αντλιοστασίου πυρόσβεσης της Ε΄ Κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα.
 7. Θέμα: Περί λήψης απόφασης για την αποδοχή ποσού 85.400,00€ από πιστώσεις ΥΠΕΣ, ως έκτακτη επιχορήγηση προς κάλυψη εκτάκτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοιου.
 8. Θέμα : Λήψη απόφαση για την αποδοχή ποσού 249.290,35€ ως Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών – Η΄ κατανομή
 9. Θέμα: Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 58.080,00€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους , για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους Γ’ Κατανομή έτους 2021.
 10. Θέμα: Λήψη απόφαση για την αποδοχή ποσού 417,39 από πιστώσεις ΚΑΠ έτους 2021, για την καταβολή μισθωμάτων των σχολικών μονάδων τους, καθώς και των υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν σε αυτούς, σύμφωνα με το ν.3852/2010 και αφορούν στη χρονική περίοδο Μαΐου – Αυγούστου 2021.
 11. Θέμα :Λήψη απόφασης για την έγκριση 5η Αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2021
 12. Θέμα: Λήψη απόφασης για την έγκριση Σύμφωνου Συνεργασίας για την υλοποίηση των δράσεων που προβλέπονται στην προγραμματική συμφωνία μεταξύ του ΙΥΠ και της UNICEF στην Ελλάδα υπ. αρ. PD/Ref.No.:GRC/PD/2021/009 με τίτλο “Child Guarantee: transforming institutional care and enhancing alternative and community-based care for children in Greece” (“Μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα σε επίπεδο τοπικής κοινότητας – Υποστήριξη των ενοίκων μέσα από ατομικά θεραπευτικά πλάνα – πρωτογενής και δευτερογενής πρόληψη ιδρυματοποίησης παιδιών σε κίνδυνο”).

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •