Οικονομική Επιτροπή | 30η συνεδρίαση 3 Οκτωβρίου 2022

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 30/2022)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε διά περιφοράς συνεδρίαση, με ενημέρωση και ψηφοφορία των μελών μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.:41628/14.07.2022 (ΦΕΚΒ ́3734/14.07.2022) και τη με αριθμό 374/39135/30.05.2022 (ΑΔΑ:ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την 03/10/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ., προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση σύναψης και όρων 1ης τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Μαραθώνα για το έργο “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ”, προϋπολογισμού 771.500,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%.
 2. Λήψη απόφασης για την αποδοχή συμπληρωματικής δωρεάς κατά 15.000€ για τις εργασίες επισκευής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Νέας Μάκρης (Παμμακάριστος) από το μη κερδοσκοπικό σωματείο ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ.
 3. Λήψη απόφασης για την αποδοχή συμπληρωματικού ποσού 31.895,00€ από πιστώσεις ΥΠΕΣ για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων έτους 2022.
 4. Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου “ΝΕΑ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ ” .
 5. Λήψη απόφασης επί της με αριθ. πρωτ. 21962/2021 αίτησης του Γ. Κ. περί εξώδικης επίλυσης διαφοράς.
 6. Λήψη απόφασης επί των με αριθ. πρωτοκόλλου 23404/2022 και 5535/2022 αιτήσεων του Γ.Ν. περί παροχής νομικής υποστήριξης.
 7. Λήψη απόφασης επί της με αριθ. πρωτοκόλλου 5536/2022 αίτησης του Ι.Ζ. περί παροχής νομικής υποστήριξης.
 8. Λήψη απόφασης για την έγκριση της Προγραμματικής Σύμβασης 2022-2023 για την πράξη Υλοποίηση Προγραμμάτων Κολύμβησης μεταξύ Δήμου – ΚΕΔΜΑ – ΕΥΔΗΜΟΣ ΟΤΑ ΑΕ.
 9. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την παροχή υπηρεσιών περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •