Οικονομική Επιτροπή | 31η συνεδρίαση 12 Σεπτεμβρίου 2023

websupport Οικονομική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση, με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 12/9/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30μ.μ., όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Μαραθώνος, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της με αριθ. 434/2023 Απόφασης Δημάρχου «Απευθείας ανάθεση της προμήθειας των ειδών αρτοποιείου, ζαχαροπλαστικής και σάντουιτς καθώς και των ειδών κρεοπωλείου, για τις ανάγκες της Ε΄ Κατασκήνωσης του Δήμου Μαραθώνος λόγω του κατεπείγοντος, για την αντιμετώπιση τροφοδοσίας μέχρι το τέλος της κατασκηνωτικής περιόδου 20/9/2023»
 2. Λήψη απόφασης για την 1η Τροποποίηση Τεχνικού Δελτίου Έργου της Πράξης με τίτλο «Βελτιστοποίηση των υποδομών ύδρευσης οικιστικών ζωνών Δήμου Μαραθώνα», στη Πρόσκληση ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/20480/1955/02-08-2022 (ΑΔΑ:ΩΥ5Μ4653Π8-ΡΚΖ) της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του ΥΠΕΝ, χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση 7η αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023
 4. Λήψη απόφασης για Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αττική 2021-2027” για το έργο «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΟΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ»
 5. Λήψη απόφασης για Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αττική 2021-2027” για το έργο «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ»
 6. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 288.403,94€ από πιστώσεις ΥΠΕΣ ως Η’ τακτική επιχορήγηση έτους 2023
 7. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 288.444,16€ από πιστώσεις ΥΠΕΣ ως Θ’ τακτική επιχορήγηση έτους 2023
 8. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 65.250,00€ από πιστώσεις ΥΠΕΣ ως Γ’ τακτική επιχορήγηση έτους 2023 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους.
 9. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των πρακτικού 6 και 7 της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών» και την ανάδειξη οριστικών αναδόχων για τις Ομάδες Α & Δ του διαγωνισμού με ΣΑ ΕΣΗΔΗΣ 181900.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •