Οικονομική Επιτροπή | 31η συνεδρίαση 16 Σεπτεμβρίου 2021

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 31/2021)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 16/09/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30μμ, ρητά διευκρινίζεται ότι η παρούσα συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς (άρθρο 67 παρ. 5 και άρθρο 167 παρ. 1 του Ν.3852/10) σε εφαρμογή της από 25-2-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού» (ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020) και της από 11/3/20 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55τ.Α) «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΒΑΡΝΑΒΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ», με κωδικό ΟΠΣ 5071429 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 2014-2020.
 2. Λήψη απόφασης για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού Β΄ Τριμήνου 2021 σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010 άρθρο 72.
 3. Λήψη απόφασης για την απόδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την προμήθεια φαρμάκων για τις ανάγκες της Ε΄ κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα Δήμου Μαραθώνος και απαλλαγή υπόλογου.
 4. Λήψη απόφασης για την απόδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την αποστολή λογαριασμών ύδρευσής και απαλλαγή υπόλογου.
 5. Λήψη απόφασης για την απόδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη εξόδων συμμετοχής σε διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα “Φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές και τεχνικά έργα” και απαλλαγή υπόλογου.
 6. Λήψη απόφασης για ανάθεση χειρισμού δικαστικών υποθέσεων μείζονος σημασίας σε εξειδικευμένο δικηγορικό γραφείο.
 7. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά του με αριθ. πρωτ. 20515/2021 Πρωτοκόλλου Επιβολής Ειδικής Αποζημίωσης του Δασάρχη Πεντέλης.
 8. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά των με αριθ. 1424/2021 και 1426/2021 αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (τμήμα 19ο Μονομελές).
 9. Λήψη απόφασης για την αποδοχής της υπ. Αριθμ. Πρωτ. 17216/09-09-2021 αίτησης του δημοτικού υπαλλήλου Σ. Α. για την παροχή νομικής συνδρομής σε ποινική υπόθεση κατά την άσκηση των καθηκόντων του.
 10. Λήψη απόφασης για την διαγραφή ή μη οφειλών από χρηματικούς καταλόγους
 11. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου του Δήμου Μαραθώνος και των Νομικών του προσώπων.
 12. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών ύδρευσης.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •