Οικονομική Επιτροπή | 32η συνεδρίαση 18 Οκτωβρίου 2022

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 32/2022)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε διά περιφοράς συνεδρίαση, με ενημέρωση και ψηφοφορία των μελών μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.:41628/14.07.2022 (ΦΕΚΒ ́3734/14.07.2022) και τη με αριθμό 374/39135/30.05.2022 (ΑΔΑ:ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την 18/10/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ., προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της με αριθ. 267/2022 Απόφασης Δημάρχου «Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεσης της μίσθωσης υδροφόρου οχήματος για μεταφορά και πλήρωση δεξαμενών πόσιμου ύδατος στην Κοινότητα Βαρνάβα του Δήμου Μαραθώνος, λόγω του κατεπείγοντος».
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού V, της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης – τεχνικής υποστήριξης Η/Υ, εξυπηρετητών, συστημάτων και δικτύων Τ.Π.Ε. Δήμου Μαραθώνος για το έτος 2022 και την ανάδειξη οριστικού αναδόχου.
 3. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 64.957,50 από το ΥΠΕΣ ως 7η, 8η και 9η ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΕΤΟΥΣ 2022 για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων.
 4. Λήψη απόφασης για την έγκριση ελέγχου υλοποίησης Β’ τριμήνου προϋπολογισμού 2022.
 5. Λήψη απόφασης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 1.500,00 € για την αντικατάσταση ταχογράφου, βαλβίδας & κεραίας στο υπ’ αριθμ. ΚΗΗ 5644 απορριμματοφόρο όχημα του Δήμου Μαραθώνος και ορισμός υπόλογου.
 6. Λήψη απόφασης που αφορά στην έγκριση τροποποίησης της συμβάσης είδη παντοπωλείου Σκουριάς Ανδρέας του νομικού προσώπου ¨Τετράπολις». (ενιαίος διαγωνισμός Δήμου)
 7. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθ. 12224/2022 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα 6ο Μονομελές).
 8. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθ. 12228/2022 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα 6ο Μονομελές).
 9. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθ. 12749/2022 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα 6ο Μονομελές).
 10. Λήψη απόφασης επί της με αριθ. πρωτ. 29144/2018 αίτησης της Αικ. Α. περί καταβολής αποζημίωσης.
 11. Λήψη απόφασης για την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την κατακύρωση του Διαγωνισμού του έργου “ΝΕΑ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ”
 12. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης προμήθειας αναμνηστικών ειδών και σημαιών για τις ανάγκες του Μουσείου Μαραθωνείου δρόμου._

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •