Οικονομική Επιτροπή | 32η συνεδρίαση 29 Σεπτεμβρίου 2021

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 32/2021)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 29/09/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30μμ, ρητά διευκρινίζεται ότι η παρούσα συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς (άρθρο 67 παρ. 5 και άρθρο 167 παρ. 1 του Ν.3852/10) σε εφαρμογή της από 25-2-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού» (ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020) και της από 11/3/20 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55τ.Α) «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της με αριθμό 265/2021 Απόφασης Δημάρχου, σύμφωνα με το άρθρο 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των πρακτικών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) και την προώθηση της ηλεκτροκίνησης εντός των ορίων του Δήμου Μαραθώνος» (προσωρινός ανάδοχος).
 3. Λήψη απόφασης για την σύναψη Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας για την υποστήριξη των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ) του Δήμου Μαραθώνος από το Δήμο Παλλήνης.
 4. Λήψη απόφασης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 3.000,00€ για τον Τεχνικό έλεγχο οχημάτων του Δήμου Μαραθώνος και ορισμός υπόλογου.
 5. Λήψη απόφασης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών λογαριασμών ύδρευσης και ορισμός υπόλογου.
 6. Λήψη απόφασης για τον εξώδικο προσδιορισμός τιμής μονάδος αποζημίωσης λόγω αναγκαστικής προσκύρωσης εδαφικού τμήματος, εμβαδού 1,80τ.μ., στην ιδιοκτησία με κ.α.κ. 0146009, η οποία έχει καταχωρηθεί στο Οικοδομικό Τετράγωνο 401 της 3ης Πολεοδομικής Ενότητας Δημοτικής Κοινότητας Ν. Μάκρης Δήμου Μαραθώνος
 7. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθ. 1673/2021 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (τμήμα 2ο Μονομελές).
 8. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθ. 1581/2021 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (τμήμα 5ο Μονομελές).
 9. Λήψη απόφασης για την διαγραφή ή μη οφειλών από χρηματικούς καταλόγους
 10. Λήψη απόφασης για τoν εξώδικο προσδιορισμό αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης, ήτοι ρυμοτόμησης, για τις ιδιοκτησίες με κ.α.κ. 0116005 και 0125053 οι οποίες έχουν καταχωρηθεί, αντίστοιχα, στα Οικοδομικά Τετράγωνα 344 και 445 της 3ης Πολεοδομικής Ενότητας Δημοτικής Κοινότητας Ν. Μάκρης Δήμου Μαραθώνος. Σχετ.: Η με αρ. πρωτ. /29-07-2021 αίτηση της κας. Ζ. Β.
 11. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της με Αριθμ Πρωτ. 14709/03-08-21Σύμβασης παροχής υπηρεσιών Ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Μαραθώνος.
 12. Λήψη απόφασης για την έγκριση και ψήφισης σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 Δήμου Μαραθώνος
 13. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 249.292,35€ από πιστώσεις ΥΠΕΣ Β’ κατανομή έτους 2021.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •