Οικονομική Επιτροπή | 32η συνεδρίαση 8 Σεπτεμβρίου 2020

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση  Συνεδρίασης  Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 32/2020)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμου Μαραθώνος  σας καλεί σε συνεδρίαση  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 8/9/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. ρητά διευκρινίζεται ότι η παρούσα συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς (άρθρο 67 παρ. 5 και άρθρο 167 παρ. 1 του Ν. 3852/10) σε εφαρμογή της από 25-2-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού» (ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020) και της από 11/3/20 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55τ.Α) «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, προκειμένου να συζητηθούν  και  να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης  για διαγραφή ή μη βεβαιωμένων οφειλών  από  χρηματικούς καταλόγους ύδρευσης.
 2. Λήψη απόφασης για διαγραφή ή μη βεβαιωμένων οφειλών  από  χρηματικούς καταλόγους.
 3. Λήψη απόφασης για συμπληρωματικό άρθρο στην απόφαση 205/2018 ΔΣ  «επιπλέον μέτρα στήριξης πυρόπληκτων ». 
 4. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού  Νο 3, της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την προμήθεια αναρροφητικού σαρώθρου και την ανάδειξη οριστικού αναδόχου.
 5. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διαχείριση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου Μαραθώνος.
 6. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την προμήθεια ελαστικών οχημάτων & μηχανημάτων έργου και την ανάδειξη οριστικού αναδόχου.
 7. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της παροχής υπηρεσιών για τη συντήρηση & εκσυγχρονισμό αντλιοστασίων – υδατοδεξαμενών δήμου Μαραθώνος & επισκευή περιφερειακού εξοπλισμού του αντλιοστασίου πυρόσβεσης της Ε΄ κατασκήνωσης.
 8. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς παροχής υπηρεσιών και αγαθών σε άτομα χωρίς ή ελάχιστο εισόδημα, που έχουν πληγεί με οποιοδήποτε τρόπο από τον ιό COVID-19 από το μη κερδοσκοπικό σωματείο ADRA Ελλάς.
 9. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς της εκπόνησης μελετών για την ανέγερση πολιτιστικού κέντρου στο Νέο Βουτζά καθώς και τις αμοιβές των επιβλεπόντων μηχανικών από την ΑΜΚΕ ΑΙΓΕΑΣ.
 10. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς ειδών διατροφής μέσω πίστωσης από την εταιρεία «ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ» από το «ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ»
 11. Λήψη απόφασης για την παράταση του χρόνου λήξης της με αριθμ. 4682/10-3-30 σύμβασης με τίτλο  «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Μαραθώνος»
 12. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της προμήθειας υλικών ύδρευσης.
 13. Λήψη απόφασης για την έγκριση της με αριθμό 22/2020 απόφασης Δ.Σ. του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. που αφορά στην 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ
 14. Λήψη απόφασης για την απόδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών λογαριασμών ύδρευσης  και απαλλαγή υπόλογου.
 15. Λήψη απόφασης για την απόδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την προμήθεια ειδών για την πολιτική προστασία και απαλλαγή υπόλογου.
 16. Λήψη απόφασης για την απόδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για τον Τεχνικό έλεγχο οχημάτων του Δήμου Μαραθώνος και απαλλαγή υπόλογου.
 17. Λήψη απόφασης για την απόδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για τον εκτελωνισμό υγειονομικού υλικού και την αποστολή των παραστατικών και απαλλαγή υπόλογου.
 18. Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρακτικών  Νο 3, της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού  για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Μαραθώνος (οριστικός ανάδοχος).
 19. Λήψη απόφασης για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού Β΄ Τριμήνου 2020 σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010 άρθρο 72.
 20. Λήψη απόφασης για την 8η αναμόρφωση προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Μαραθώνος.
 21. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσών από επιχορηγήσεις. 
 22. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 9894/2020 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα 6ο Μονομελές).
 23. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 10365/2020 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα 26ο Μονομελές).
 24. Λήψη απόφασης περί άσκησης αίτησης ακύρωσης κατά της σιωπηρής απόρριψης της αίτησης του Δήμου Μαραθώνος για την ανάκληση της ΑΕΠΟ του έργου «Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων (Ο.Ε.Δ.Α.) Βορειοανατολικής Αττικής στη θέση «Μαύρο Βουνό» Γραμματικού.
 25. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τη πολιτική προστασία και το Μουσείο μαραθωνίου δρόμου από το ΙΦΕΤ.
 26. Λήψη απόφασης για την έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου για την διαχείριση βιοαπόβλητων.
 27. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών Νο1 & Νο2 για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια εξοπλισμού πρόσβασης και εξυπηρέτησης αναγκών ΑμεΑ για τη «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ»

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •